Varma - Årsredovisning 2012

Användarrättigheter

Villkor för användning av Varmas webbsidor

Användningen av Varmas webbsidor förutsätter att användaren förbinder sig att iaktta dessa villkor. Läs därför villkoren innan du besöker Varmas webbsidor. Olika tjänster kan vara förenade med särskilda villkor som skall tillämpas utöver dessa villkor. På sådana tjänster som utnyttjas med hjälp av identifierare tillämpas också de avtalsvillkor som gäller användning av identifierare.

Varmas webbsidor samt den information och det material som sidorna innehåller är avsedda att användas i Finland.

Tjänsteleverantör

Huvudsaklig tjänsteleverantör är Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma, Besöksadress: Sundholmsstranden 11, Helsingfors. Postadress: PB 1, 00098 VARMA, FO-nummer: 0533297-9. Telefonnummer: 010 2440.

Ändringar

Varma förbehåller sig rätten att när som helst utan meddelande på förhand och avvilken orsak som helst ändra sidornas användarvillkor, layout, innehåll och tillgänglighet samt de tjänster som tillhandahålls på sidorna eller andra egenskaper isidorna eller att lägga ned tjänsten. Varma har rätt att göra avbrott i erbjudandet avtjänsten i samband med underhålls- och uppdateringsåtgärder.

Tjänsteleverantörens ansvar

Informationen och materialet på dessa sidor kan inte anses som ett anbud, enrekommendation eller utfästelse som binder Varma. Mer detaljerad information om deprodukter och tjänster som erbjuds fås från Varma.

Varma har eftersträvat att omsorgsfullt säkerställa riktigheten i de uppgifter somdessa webbsidor innehåller. Varma svarar inte för innehållets riktighet och felfrihet. Informationen på dessa webbsidor är av allmän karaktär och Varma kan integarantera att uppgifterna är tillämpliga i enskilda fall.

Varma svarar inte för skador, kostnader eller förluster som orsakas av användningenav dessa sidor eller de elektroni ska tjänsterna eller av att de inte kunnat användasoch inte heller för skada i anslutning därtill. Varma svarar heller inte för skador somorsakats av eventuella störningar i datakommunikationen, fel i datasystemet, skadligaprogram eller datasekretessrisker. Varma garanterar inte att webbsidorna fungerarutan avbrott eller felfritt.

Information som lämnas av tredje part

Varma svarar inte för material som producerats eller publicerats av tredje part och tillvilket det eventuellt finns en länk från dessa webbsidor.

Användarens ansvar

Användaren svarar för att de uppgifter som han förmedlar via sidorna är korrekta ochatt de når fram. Användaren försäkrar och svarar för att han inte sänder lagstridigteller osakligt material till dessa sidor.

Användaren skall med alla skäliga tillbudsstående medel försäkra sig om att det material som sänds inte innehåller viruseller är skadligt på annat sätt.

Immateriella rättigheter

Varma innehar äganderätten, upphovsrätten samt övriga immateriella rättigheter tilldessa webbsidor, såvida inte annat separat anges. Alla rättigheter till sidorna ochderas innehåll förbehålls. Publicering, reproduktion, överföring eller ändring avsidornas innehåll eller layout utan tillstånd av rättsinnehavaren är förbjudet, medundantag av lagring på dator och utskrift för personligt bruk. Materialet får citeras i enlighet med upphovsrättslagen. Vid citat skall källan alltid uppges.

Personuppgifter

Varma behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och lagen ompension för arbetstagare och sörjer för att integritetsskyddet tryggas vid behandlingenav personuppgifterna. De användaruppgifter som samlas vid användningen avtjänster som kräver registrering lagras i Varmas personregister och uppgifternaanvänds endast till de ändamål som fastställs i registerbe-skrivningarna. Omtjänstetransaktionen det förutsätter, lagrar Varma meddelanden för att säkerställameddelandets innehåll. Lagen om pension för arbetstagare begränsar överlåtelsen avuppgifter som Varma besitter till utomstående annat än med den persons samtyckes om uppgifterna gäller eller i de fall som förutsätts enligt lag.

Registerbeskrivningarna i enlighet med personuppgiftslagen och mer detaljerad information om skyddet avpersonuppgifter finns på webbsidorna under punkten Information om Varma.

Varma kan samla, behandla och analysera information om sidornas användning, trafik, transaktioner och övriga statistiska uppgifter som hänför sig till webbsidorna. Varma kan också skaffa sådan information från tillförlitlig tredje part. Sådaninformation kan inte återföras att gälla en enskild identifierbar person.

E-post

Sekretessen för e-postmeddelanden som sänds i ett öppet datanät kan inte-garanteras. Användarna skall undvika att sända personuppgifter eller andra-konfidentiella meddelanden till Varma per e-post. Varma har rätt att på användarens begäran sända uppgifter via e-post till dene-postadress som användaren uppgett. Varma svarar inte för skador som orsakasav meddelanden som sänds i ett öppet datanät.

Meddelanden som sänds via de elektroniska försäkringsmappar som Varma-upprätthåller är SSL-skyddade.

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen övervakar Varmas försäkringsverksamhet. Kontaktuppgifterna är: Finansinspektionen, Snellmansgatan 6 och Mikaelsgatan, PB 103, 00101 Helsingfors. Tfn 010 831 51.

Tillämplig lag

På dessa villkor tillämpas Finlands lag.

Tekniska rekommendationer för Varma.fi

Lämpliga webbläsare

Varma.fi-tjänsten är avsedd för Internet Explorer 7.0 och Firefox 3.0 eller nyare webbläsarversioner. Med äldre versioner fungerar inte alla funktioner, och sidornas utseende kan avvika från det optimala.

Webbläsarinställningar

Vår webbtjänst utnyttjar cookies och JavaScript-teknik, vilket innebär att din webbläsare förutsätts tillåta användningen av såväl cookies som JavaScript. På våra sidor används även Flash-teknik, kontrollera därför att din webbläsare tillåter Flash-användning. Du kan kontrollera stödet för JavaScript och cookies samt användning av Flash-objekt i webbläsaren under Verktyg (Tools).

Du behöver följande program

Adobe Acrobat Reader
För att kunna läsa dokument i PDF-format behöver du programmet Adobe Acrobat Reader. Du kan ladda ned programmet gratis på Adobes webbplats.

Flash
För att kunna se räknare och bildmaterial i Flash-form behöver du programmet Flash Player 9. Du kan ladda ned programmet gratis på Adobes webbplats.

Word Viewer-, Excel Viewer- och PowerPoint Viewer
För att kunna läsa dokumenten bör du ha Microsoft Office Word, Excel och PowerPoint. Om du inte har dessa program, behöver du för läsning och utskrift Microsoft Word Viewer 97-2003, Excel Viewer 97-2003 och PowerPoint Viewer 97-2003. Du kan ladda ned dessa program gratis på Microsofts webbplats på följande länkar:

Word Viewer 97-2003
Excel Viewer 97-2003
PowerPoint Viewer 97-2003