Varma - Årsredovisning 2012

Finansieringsanalys
Moder-
bolaget
Moder-
bolaget
KoncernenKoncernen
1.1–31.12, mn €2012201120122011
Affärsverksamhetskassaflöde
Vinst/förlust av egentlig verksamhet8,810,2-13,66,4
Korrektivposter
Förändring i försäkringsteknisk ansvarsskuld801,1-123,2801,1-123,2
Nedskrivningar och uppskrivningar av placeringar163,6751,4158,5741,4
Avskrivningar enligt plan28,223,1119,2111,8
Försäljningsvinster och -förluster-439,4358,6-438,9350,1
Kassaflöde före förändring i driftskapital562,31 020,0626,31 086,5
Förändring i driftskapital:
Ökning (-) / minskning (+) i kortfristiga räntefria affärsfordringar-259,6132,5-258,9147,1
Ökning (-) / minskning (+) i kortfristiga räntefria skulder175,6-414,5180,1-411,5
Affärsverksamhetskassaflöde före skatter478,3738,1547,5822,1
Betalda direkta skatter-4,4-5,2-4,4-5,2
Affärsverksamhetskassaflöde473,8732,9543,0816,9
Investeringskassaflöde
Nettoplaceringar och överlåtelseinkomster-366,4-421,9-435,7-505,9
Investeringar i och överlåtelseinkomster från immateriella och materiella tillgångar och övriga tillgångar0,6-6,50,6-6,5
Investeringskassaflöde-365,8-428,4-435,1-512,4
Finansieringskassaflöde
Utbetalda räntor på garantikapital och övrig vinstutdelning-0,7-0,7-0,7-0,7
Finansieringskassaflöde-0,7-0,7-0,7-0,7
Förändring av likvida medel107,3303,8107,2303,8
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början610,6306,8610,7306,9
Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut717,9610,6717,9610,7