Varma - Årsredovisning 2012

Noter till balansräkningen
10. Placeringarnas gängse värde och värderingsdifferens, moderbolaget
ÅterståendeÅterstående
anskaff-Bokfö-anskaff-Bokfö-
nings-rings-Gängsenings-rings-Gängse
utgiftvärdevärdeutgiftvärdevärde
31.12, mn €201220122012201120112011
Fastighetsplaceringar
Fastigheter477,3493,9678,4505,5522,1696,7
Koncernbolagsaktier1 604,31 604,32 226,91 488,71 488,72 053,3
Övriga fastighetsaktier27,927,931,029,729,732,8
Lånefordringar hos koncernföretag982,6982,6982,6909,2909,2909,2
Fordringar hos fastighetsbolag47,047,047,0291,4291,4291,4
Placeringar i företag inom samma koncern
Aktier och andelar4,34,34,34,34,34,3
Lånefordringar
Placeringar i intresseföretag
Aktier och andelar185,5185,5364,5175,5175,5325,8
Övriga placeringar
Aktier och andelar12 541,812 541,816 043,911 081,911 081,913 410,9
Penningmarknadsinstrument10 255,010 255,011 172,410 477,210 477,211 067,8
Fordringar på inteckningslån439,5439,5439,5611,5611,5611,5
Övriga lånefordringar1 935,81 935,81 937,52 248,92 248,92 250,1
Depositioner65,065,065,0
Övriga placeringar-9,6-9,611,7-4,4-4,4-0,8
28 491,328 507,933 939,627 884,627 901,131 717,9
I den återstående anskaffningsutgiften för penningmarknadsinstrument ingår:
skillnaden mellan det nominella värdet och anskaffningspriset, periodiserad som ränteintäkter (+) eller som en minskning (–) av dessa-161,4-106,7
I bokföringsvärdet ingår
Intäktsförda uppskrivningar16,616,6
Värderingsdifferens (skillnaden mellan gängse värde och bokföringsvärde)5 431,73 816,7