Varma - Årsredovisning 2012

11. Placeringarnas gängse värde och värderingsdifferens, koncernen
ÅterståendeÅterstående
anskaff-Bokfö-anskaff-Bokfö-
nings-rings-Gängsenings-rings-Gängse
utgiftvärdevärdeutgiftvärdevärde
31.12, mn €201220122012201120112011
Fastighetsplaceringar
Fastigheter3 020,73 037,33 987,93 101,53 118,03 944,0
Övriga fastighetsaktier27,927,931,031,331,332,8
Fordringar hos fastighetsbolag
Placeringar i företag inom samma koncern
Aktier och andelar0,70,70,90,80,80,9
Lånefordringar
Placeringar i intresseföretag
Aktier och andelar217,3217,3364,5206,7206,7325,8
Övriga placeringar
Aktier och andelar12 556,912 556,916 059,011 097,011 097,013 425,9
Penningmarknadsinstrument10 255,010 255,011 172,410 477,210 477,211 067,8
Fordringar på inteckningslån439,5439,5439,5611,5611,5611,5
Övriga lånefordringar1 935,81 935,81 937,52 248,92 248,92 250,1
Depositioner65,065,065,0
Övriga placeringar-9,6-9,611,7-4,4-4,4-0,8
28 444,128 460,734 004,427 835,527 852,131 723,0
I den återstående anskaffningsutgiften för penningmarknadsinstrument ingår:
skillnaden mellan det nominella värdet och anskaffningspriset, periodiserad som ränteintäkter (+) eller som en minskning (–) av dessa-161,4-106,7
I bokföringsvärdet ingår
Intäktsförda uppskrivningar16,616,6
Värderingsdifferens (skillnaden mellan gängse värde och bokföringsvärde)5 543,73 870,9