Varma - Årsredovisning 2012

15. Fastighetsplaceringar i eget bruk
31.12.2012, mn €ModerbolagetKoncernen
Återstående anskaffningsutgift86,486,4
Bokföringsvärde86,486,4
Gängse värde98,898,8