Varma - Årsredovisning 2012

17. Förändringar i immateriella och materiella tillgångar, moderbolaget
Immateriella
tillgångar
Övriga utgifterMateriellaÖvriga
med långtillgångarmateriella
31.12.2012, mn €verkningstidInventariertillgångarSammanlagt
Anskaffningsutgift 1.145,67,70,854,1
Slutligt avskrivna föregående år-1,2-0,5-1,7
Ökningar9,20,20,09,4
Minskningar-0,0-0,0
Anskaffningsutgift 31.1253,67,40,961,9
Ackumulerade avskrivningar 1.1-4,2-3,5-7,7
Slutligt avskrivna föregående år1,20,51,7
Avskrivningar under räkenskapsperioden-18,4-1,0-19,5
Ackumulerade avskrivningar 31.12-21,5-4,0-25,5
Bokföringsvärde 31.12.201232,13,40,936,4
Bokföringsvärde 31.12.201141,44,30,846,5
Koncernsiffrorna är identiska med moderbolagets siffror.