Varma - Årsredovisning 2012

19. Pensionslånefordringar sammanlagt enligt post i balansräkningen
Moder-
bolaget
Moder-
bolaget
KoncernenKoncernen
31.12, mn €2012201120122011
Fordringar på inteckningslån364,2514,6364,2514,6
Övriga lånefordringar1 157,01 424,81 157,01 424,8
Återstående anskaffningsutgift sammanlagt1 521,21 939,41 521,21 939,4