Varma - Årsredovisning 2012

21. Derivat
Moder-
bolaget
Moder-
bolaget
KoncernenKoncernen
31.12, mn €2012201120122011
Övriga fordringar
Förskottsavgifter för optionskontrakt45,123,245,123,2
Aktiva resultatregleringar
Räntefordringar på derivat0,60,6
Övriga skulder
Förskottsavgifter för optionskontrakt6,510,96,510,9
Värdeförändringar på derivat37,420,837,420,8
Passiva resultatregleringar
Ränteskulder på derivat13,913,9