Varma - Årsredovisning 2012

24. Verksamhetskapital, moderbolaget
31.12, mn €20122011
Eget kapital97,493,8
Ränta på garantikapitalet som föreslagits för utdelning-0,6-0,7
Värderingsdifferens mellan tillgångarnas gängse värden och bokföringsvärden enligt balansräkningen5 431,73 816,7
Ofördelat tilläggsförsäkringsansvar1 072,81 556,2
Immateriella tillgångar-32,1-41,4
Andel av utjämningsavsättningen som jämställs med verksamhetskapitalet1 147,01 095,7
7 716,36 520,4
Minimikrav på verksamhetskapitalet enligt 17 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag 1)550,6526,0
Utjämningsbelopp för skaderika år som ingår i den försäkringstekniska ansvarskulden1 107,61 120,2
Verksamhetskapital enligt 16 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag presenterat så att det inte inkluderar den andel av utjämningsavsättningen som jämställs med verksamhetskapitalet6 569,35 424,7
Minimibeloppet för arbetspensionsförsäkringsbolagets verksamhetskapital presenterat så att det inte inkluderar de temporära lättnaderna för åren 2008–2012 enligt 853/20082 249,71 808,5
1)Uträknat enligt 6 § i lagen 853/2008.