Varma - Årsredovisning 2012

25. Säkerheter och ansvarsförbindelser, moderbolaget
31.12, mn €20122011
Säkerheter som getts för egen räkning
Säkerheter för derivathandel0,7249,7
Kontanta säkerheter på 0,7 mn euro som krävs för klarering av derivatkontrakt ingår i posten kassa och bank i balansräkningen.