Varma - Årsredovisning 2012

27. Fördelning av eget kapital efter föreslagen vinstutdelning
Moderbolaget
31.12, mn €2012
Garantikapitalsägares andel
Garantikapital11,9
Föreslagen vinstutdelning till garantikapitalsägare0,6
Försäkringstagarnas andel84,9
Sammanlagt97,4