Varma - Årsredovisning 2012

29. Garantikapital
Andel av
garanti-
31.12.2012, mn €Antalkapitalet
Mandatum Livförsäkringsaktiebolag142,4
Sampo Abp579,6