Varma - Årsredovisning 2012

31. Säkerheter och ansvarsförbindelser, moderbolaget
31.12, mn €20122011
Placeringsförbindelser
Kapitalfonder3 196,41 034,6
Övriga fonder1 216,0352,8
Pensionsansvar
Pensionsutfästelser på bolagets ansvar1,01,2
Leasing- och hyresansvar
Förfaller nästa år0,90,8
Förfaller under senare år1,10,7
Övriga ansvarsförbindelser
I ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varmas momsskyldighetsgrupp ingår eFennia Oy, Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas, Fennia Kapitalförvaltning Ab, Ömsesidiga försäkringsbolaget Pensions-Fennia, Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Finlands Skadeinspektion SVT Ab, Tieto Esy Ab, Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv samt de fastighetsbolag som de ovan nämnda bolagen äger.
Alla medlemmar i gruppen är solidariskt ansvariga för den mervärdesskatt som ska redovisas för gruppen.5,96,1
Kontrollansvar för avdrag av mervärdesskatt vid fastighetsplaceringar130,0144,6
Värdepapper som getts som lån
Obligationer
Nominellt värde1 219,01 456,6
Återstående anskaffningsutgift1 277,31 541,9
Gängse värde1 352,61 625,5
Värdepapper som getts som lån ingår i balansräkningen. Som motpart i låneverksamheten står förvaringsbanken, Northern Trust Co. London, för vilken låntagarna ställer säkerhet. Säkerheten för lånen består av värdepapper. Lånen kan avbrytas när som helst.