Varma - Årsredovisning 2012

6. Personalkostnader
Moder-
bolaget
Moder-
bolaget
KoncernenKoncernen
1.1–31.12, mn €2012201120122011
Löner och arvoden37,039,537,039,5
Pensionskostnader6,77,06,77,0
Övriga lönebikostnader4,65,04,65,0
Sammanlagt48,351,648,351,6