Varma - Årsredovisning 2012

7. Ledningens löner och arvoden
Moder-
bolaget
Moder-
bolaget
KoncernenKoncernen
1.1–31.12, mn €2012201120122011
Verkställande direktören och hans ställföreträdare1,11,01,11,0
Styrelseledamöter och ersättare0,30,40,30,4
Ledamöter och ersättare i förvaltningsrådet0,10,10,10,1
Sammanlagt1,51,51,51,5
Genomsnittligt antal anställda under räkenskapsperioden572588572588
Verkställande direktör Matti Vuorias lön och naturaförmåner uppgick till 757 517 euro. Verkställande direktör Vuoria innehar sin tjänst fram till slutet av 2013 och går i pension då han fyller 63 år i mars 2014. Pensionsförmånen enligt den frivilliga tilläggspensionsförsäkring som tecknats för verkställande direktören är 60 procent av den pensionsgrundande lönen för tilläggspensionen, som grundar sig på inkomsterna från de två mellersta av de fyra senaste åren. Verkställande direktören intjänar ingen tilläggspension enligt tilläggspensionsförsäkringen efter att han har fyllt 60 år 14.3.2011.
Verkställande direktörens ställföreträdare Hannu Tarvonens lön och naturaförmåner uppgick till 298 702 euro. Hannu Tarvonens pensionsålder är 60 år och pensionen är 66 procent av den beräknade pensionslönen.