Varma - Årsredovisning 2012

Nettointäkter av placeringsverksamheten till gängse värde
Netto-Avkast-Avkast-Avkast-Avkast-Avkast-
intäkterning påning påning påning påning på
avInves-inves-inves-inves-inves-inves-
place-teratteratteratteratteratterat
ringar 1)kapital 2)kapitalkapitalkapitalkapitalkapital
mn €mn €%%%%%
2012201220122011201020092008
Lånefordringar82,92 689,53,13,70,73,24,3
Obligationer 3)567,910 076,45,65,66,711,31,8
varav räntefonder30,4249,212,215,745,540,7-15,6
Penningmarknadsinstrument och depositioner 3)12,81 736,40,71,12,14,78,1
Aktier och andelar1 602,913 103,512,2-9,819,430,0-33,9
Fastighetsplaceringar 4) 263,44 844,15,46,23,62,72,5
varav placeringsfonder och kollektiva investeringsföretag81,9925,68,97,95,8-12,5-29,8
Övriga placeringar-15,70,7
Placeringar sammanlagt2 514,232 450,67,7-2,111,014,1-15,1
Icke hänförda intäkter, kostnader och driftskostnader-21,813,1
Nettointäkter av placeringsverksamheten till gängse värde 1)2 492,432 463,77,7-2,111,014,1-15,2
1)Nettointäkter av placeringsverksamheten till gängse värde = Förändringen i marknadsvärde räknat enligt rapporteringsperiodens början och slut - periodens kassaflöden. Med kassaflöden avses skillnaden mellan köp/utgifter och försäljning/intäkter.
2)Investerat kapital = Marknadsvärde vid rapporteringsperiodens början + dagligen/månatligen tidsavvägda kassaflöden.
3)Inkluderar intäkter av räntefonder som statistikförs i placeringarna i fråga.
4)Inkluderar intäkter av placeringsfonder och kollektiva investeringsföretag som statistikförs i fastighetsplaceringar.