Varma - Årsredovisning 2012

Specifikation av nettointäkterna av placeringsverksamheten samt resultat
mn €20122011201020092008
Direkta nettointäkter925,1921,0928,2794,21 149,7
Lånefordringar115,3147,2157,9139,391,9
Obligationer239,6162,0263,0279,9417,1
Penningmarknadsinstrument och depositioner14,221,06,741,176,4
Aktier och andelar400,7432,7327,0178,6443,7
Fastighetsplaceringar186,7181,2181,0153,6140,8
Övriga placeringar-9,60,50,0
Icke hänförda intäkter, kostnader och driftskostnader 1)-21,8-23,4-7,41,8-20,2
Värdeförändringar i bokföringen 2)-47,7-967,4205,71 682,9-3 147,4
Aktier och andelar112,0-922,8293,91 478,2-2 975,9
Obligationer-78,2-46,5-44,5294,5-123,0
Fastighetsplaceringar-60,19,2-28,5-90,4-121,2
Övriga placeringar-21,4-7,4-15,20,772,7
Nettointäkter av placeringsverksamheten i bokföringen877,4-46,41 134,02 477,2-1 997,6
Förändring i värderingsdifferenserna 3)1 615,0-664,62 143,91 073,9-2 457,8
Aktier och andelar1 090,5-1 058,91 953,2608,7-2 409,4
Obligationer372,6291,6177,7419,4-113,2
Fastighetsplaceringar136,8102,012,145,964,6
Övriga placeringar15,20,70,80,00,2
Nettointäkter av placeringsverksamheten till gängse värde2 492,4-711,03 277,83 551,1-4 455,4
Avkastningskrav på ansvarsskulden 4)1 303,0667,11 403,91 400,1-137,4
Placeringsverksamhetens bokföringsmässiga resultat-425,6-713,5-269,91 077,1-1 860,2
Placeringsverksamhetens resultat till gängse värde1 189,4-1 378,11 873,92 151,0-4 318,0
Derivatinstrumentens andel av nettointäkterna av placeringsverksamheten-213,0-340,8-536,6222,5382,5
1)Inkluderar sådana ränteposter i resultaträkningen som inte bokförs i intäkterna av placeringsverksamheten.
2)Försäljningsvinster och förluster samt övriga värdeförändringar i bokföringen.
3)Värdeförändringar utanför balansräkningen.
4)År 2008 inräknas inte räntekravet som motsvarar avsättningskoefficienten i avkastningskravet på ansvarsskulden.