Varma - Årsredovisning 2012

Resultaträkning
Moder-
bolaget
Moder-
bolaget
KoncernenKoncernen
1.1–31.12, mn €Noter2012201120122011
Försäkringsteknisk kalkyl
Premieinkomst14 230,73 976,64 230,73 976,6
Intäkter av placeringsverksamheten33 435,74 076,33 404,24 059,3
Ersättningskostnader
Utbetalda ersättningar2-4 222,4-3 966,5-4 222,4-3 966,5
Totalförändring i ersättningsansvaret-630,1-1 080,7-630,1-1 080,7
Ansvarsöverföring-0,2-0,2
-4 852,4-5 047,4-4 852,4-5 047,4
Förändring i premieansvaret
Totalförändring-171,01 204,0-171,01 204,0
Ansvarsöverföring-0,5-0,5
-171,01 203,4-171,01 203,4
Driftskostnader4-72,0-72,1-72,0-72,1
Kostnader för placeringsverksamheten3-2 562,2-4 126,6-2 553,0-4 113,5
Försäkringstekniskt resultat8,810,2-13,66,4
Annan än försäkringsteknisk kalkyl
Försäkringstekniskt resultat8,810,2-13,66,4
Andel av intresseföretagens vinst18,919,5
Inkomstskatter för den egentliga verksamheten
Skatter för räkenskapsperioden-4,4-5,2-4,4-5,2
Vinst av egentlig verksamhet efter skatter4,35,00,920,7
Minoritetsandelen av räkenskapsperiodens resultat0,00,0
Räkenskapsperiodens vinst4,35,00,920,7