Varma - Årsredovisning 2012

Ansvarsskulden

Varmas ansvarsskuld ökade med 2,7 (-0,4) procent till 29 767 (28 966) miljoner euro. I ansvarsskulden ingår förutom de ökade premie- och ersättningsansvaren även fördelat tilläggsförsäkringsansvar, som används för kundåterbäringar, till ett belopp av 79 (74) miljoner euro, ofördelat tilläggsförsäkringsansvar, som ingår i verksamhetskapitalet, till ett belopp av 1 073 (1 556) miljoner euro samt ett tilläggsförsäkringsansvar som är bundet till aktieavkastningen och som fungerar som en buffert för arbetspensionssystemets placeringsintäkter till ett belopp av 190 (-180) miljoner euro. Utjämningsbeloppet var 1 108 (1 120) miljoner euro.

Värdet på de tillgångar som utgör täckning för ansvarsskulden var vid årets slut 118 (113) procent av ansvarsskulden.