Varma - Årsredovisning 2012

Bolagets förvaltning

På Varmas bolagsstämma innehas rösträtten enligt följande: försäkringstagarna cirka 78 procent, de försäkrade cirka 20 procent samt ägaren av garantikapitalet, Sampokoncernen, cirka 2 procent.

På bolagets ordinarie bolagsstämma den 22 mars 2012 invaldes följande personer till nya ledamöter i förvaltningsrådet: Riitta Laitasalo, Ilkka Nokelainen, Jari Paasikivi och Saana Siekkinen. Som ledamöter i förvaltningsrådet fortsatte Juri Aaltonen, Martti Alakoski, Berndt Brunow, Erkki Etola, Stig Gustavson, Ilkka Hallavo, Tauno Heinola, Kari Jordan, Tapio Korpeinen, Tapio Kuula, Päivi Kärkkäinen, Olli Luukkainen, Hannu Penttilä, Antti Piippo, Markus Rauramo, Pertti Saarela, Kari Sairo, Mika Seitovirta, Antti Sippola, Pekka Soini, Jorma J. Takanen, Kari Virta, Anssi Vuorio och Göran Åberg.

På förvaltningsrådets sammanträde valdes Tapio Kuula till ordförande samt Martti Alakoski och Kari Jordan till vice ordförande.

På bolagets ordinarie bolagsstämma valdes CGR Raija-Leena Hankonen och CGR Petri Kettunen till revisorer, medan CGR Paula Pasanen och CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab valdes till revisorssuppleanter.

På sitt sammanträde den 4 december 2012 beslöt förvaltningsrådet att omvälja följande personer som stod i tur att avgå från styrelsen: Mikael Aro, Ari Kaperi, Lasse Laatunen och Mikko Mäenpää. Kari Jordan valdes till ny ledamot i stället för Ole Johansson för mandatperioden 1.1–31.12.2013. Styrelseordförande var Sakari Tamminen och vice ordförande Ole Johansson och Mikko Mäenpää.

Varma har på sin webbplats publicerat en aktuell utredning om förvaltnings- och styrningssystem som grundar sig på rekommendationerna i den finska koden för bolagsstyrning. Varma ger ut en delårsrapport varje kvartal. Bolaget vill att dess offentliga ekonomiska rapportering ska vara transparent och förenlig med bästa praxis.