Varma - Årsredovisning 2012

Placeringsverksamheten

Värdet på Varmas placeringar var vid årets slut 34 406 (31 852) miljoner euro och avkastningen enligt gängse värde var 2 492 (-711) miljoner euro, dvs. 7,7 (-2,1) procent. Alla placeringskategorier uppvisade en positiv avkastning. Den genomsnittliga nominella avkastningen för de fem senaste åren var 2,5 procent. I verksamhetsberättelsen presenteras uppgifterna om placeringarnas värde och avkastning indelade enligt risk. I noterna till bokslutet anges hur placeringarna och deras avkastning fördelar sig mellan de olika placeringskategorierna både enligt gällande bestämmelser och indelade enligt risk.

Fokus i Varmas placeringsverksamhet låg på aktiv riskhantering och trygga placeringar, och ett centralt mål var att bibehålla en stark solvens i det osäkra marknadsläget. Under årets lopp minskade bolaget andelen ränteplaceringar och ökade samtidigt andelen aktier och andra placeringar. I riskhanteringen användes derivat i säkringssyfte och för att reglera risknivån i portföljen.

Ränteplaceringarna uppgick vid tidpunkten för bokslutet till 12 576 (13 151) miljoner euro och fördelade sig enligt följande:

  • lånefordringar 2 441 (2 948) miljoner euro
  • statsobligationer 4 052 (5 593) miljoner euro
  • företagsobligationer 5 347 (3 031) miljoner euro
  • övriga penningmarknadsinstrument 735 (1 580) miljoner euro.

Avkastningen på ränteplaceringarna var 4,4 (4,2) procent. Lånefordringarna avkastade 3,2 (3,9), statsobligationerna 3,6 (5,1), företagsobligationerna 8,1 (4,9) och de övriga penningmarknadsinstrumenten 0,7 (1,0) procent.

Med tanke på den låga rådande räntenivån var avkastningen på Varmas ränteplaceringar god. Den allmänna marknadsräntan sjönk på grund av centralbankernas åtgärder till en historiskt låg nivå under året. Därtill uppstod en kraftig efterfrågan på företagslån, och med minskade riskmarginaler gav företagslånen en mycket bra avkastning. Durationen i Varmas ränteplaceringsportfölj var av försiktighetsskäl relativt kort, vilket ledde till att den totala avkastningen på ränteplaceringarna minskade något.

Värdet på aktieplaceringarna var vid tidpunkten för bokslutet 11 727 (9 728) miljoner euro och fördelade sig enligt följande: noterade aktier 8 567 (6 883) miljoner euro, kapitalplaceringar 2 394 (2 099) miljoner euro och onoterade aktieplaceringar 766 (746) miljoner euro. Avkastningen på aktieplaceringarna var 14,5 (-13,0) procent. De noterade aktierna gav en avkastning på 14,9 (-18,9), kapitalplaceringarna en avkastning på 13,0 (9,6) och de onoterade aktieplaceringarna en avkastning på 15,5 (20,7) procent.

Aktieplaceringarna stod för den bästa avkastningen av alla tillgångskategorier. Avkastningsutvecklingen för de noterade aktierna var mycket god, i och med att bolagen levererade höga utdelningar och kursnivån steg mot slutet av året. De inhemska aktierna stod för den bästa avkastningen i Varmas portfölj.

Även kapitalplaceringarna och de onoterade aktierna uppvisade en god avkastning. Nästan hälften av kapitalplaceringarna har koncentrerats till USA, och resten huvudsakligen till Europa och Norden. Kapitalplaceringarna och de onoterade aktierna är en långsiktig tillgångskategori i Varmas placeringsportfölj och har uppvisat en mycket god långsiktig avkastning.

Fastighetsplaceringarna uppgick vid tidpunkten för bokslutet till 4 463 (4 447) miljoner euro, varav de direkta fastighetsplaceringarna stod för 3 961 (3 975) och fastighetsplaceringsfonderna för 503 (472) miljoner euro. Avkastningen på fastighetsplaceringar var 4,5 (6,4) procent, varav de direkta fastighetsplaceringarna stod för 4,6 (5,9) och fastighetsplaceringsfonderna för 3,1 (11,2) procent.

Det osäkra ekonomiska läget återspeglade sig på alla delområden på fastighetsmarknaden, där det följaktligen var ganska tyst under hela året. Varma placerade i nya fastigheter till ett värde av 125 miljoner euro. År 2012 byggde Varma 450 nya hyresbostäder i huvudstadsregionen. I fråga om affärslokaler försköts tyngdpunkten från nybyggen till förbättring av enskilda affärslokaler samt underhålls- och renoveringsprojekt. Förändringarna i det direktägda fastighetsbeståndets gängse värden uppgick till sammanlagt -33 miljoner euro.

De övriga placeringarna i bokslutet uppgick till 5 640 (4 526) miljoner euro och bestod av hedgefondsplaceringar 3 779 (3 572), råvaruplaceringar 289 (113) samt andra placeringar 1 571 (841) miljoner euro. Avkastningen på övriga placeringar var 6,0 (4,5) procent.

Hedgefondernas avkastning var klart bättre än hedgeindexen; den utvecklades i jämn takt och fluktuerade endast i obetydlig grad under räkenskapsperioden. Avkastningen på inflationsbundna placeringar påverkades av att de reella räntorna sjönk och av att inflationen höll sig på en högre nivå än den rådande räntenivån. Under räkenskapsperioden erbjöd tillgångskategorin övriga placeringar som helhet avkastnings- och spridningsfördelar med fortsatt låg risknivå.

Marknadsrisken i samband med Varmas placeringar utgör den största risken för bolagets resultat och solvens. Aktierna stod helt klart för den största andelen av denna marknadsrisk. VaR-talet, som beskriver totalrisken i Varmas placeringar, uppgick till 1 076 (1 551) miljoner euro. Talet anger med 97,5 procents sannolikhet största möjliga nedgång i placeringarnas marknadsvärde vid normala förhållanden under en månad.

Viktiga principer i Varmas ägarstyrning är att de företag där Varma är ägare har en högklassig förvaltning, att verksamheten är transparent, att påverkningsmöjligheterna utnyttjas aktivt och att incitamentsystemen för nyckelpersoner följs upp. År 2012 deltog Varma aktivt i bolagsstämmorna och aktieägarnas nomineringsutskottsarbete i de finländska företag där bolaget är ägare.