Varma - Årsredovisning 2012

Utsikter inför framtiden

Obalansen, ovissheten och riskerna i den globala ekonomin är alltjämt mycket stora, vilket gör det svårt att förutspå framtiden för kapitalmarknaden och Finlands ekonomi. Läget på finansmarknaden verkar ljusna under 2013, men risken för nya marknadsstörningar kan givetvis inte uteslutas. Finansieringssystemet är fortfarande känsligt för olika enskilda händelser, och man vet fortfarande inte hur stabil återhämtningen i den världsekonomiska tillväxten de facto är. Finansieringskrisen i euroområdet framhäver de krav som har ställts på de offentliga ekonomierna och deras skuldsättning. Effekterna av de korrigerings- och balanseringsåtgärder som vidtagits i euroområdet syns tills vidare inte fullt ut. För arbetspensionsplacerarna är det också viktigt hur den finländska kapitalmarknaden utvecklas.

På längre sikt kommer den åldrande befolkningen att försvaga utbudet på arbetskraft och den ekonomiska tillväxtpotentialen. Det finländska arbetspensionssystemet är trovärdigt och vilar på en ekonomiskt hållbar grund. Frågorna om hur arbetskarriärerna ska förlängas och avgiftsnivån utvecklas är dock fortfarande olösta. Längre arbetskarriärer är en viktig faktor när det gäller att trygga de ekonomiska tillväxtförutsättningarna och finansiera de ökade offentliga utgifterna som följer av att befolkningen blir allt äldre.

Varmas solvens stärktes under 2012 såväl absolut sett som i förhållande till solvensgränsen. Eftersom pensionsutgiften är högre än premieinkomsten innebär det att nya placeringar också förutsätter att nuvarande placeringar realiseras. Varma betonar arbetspensionsbolagens ansvar när det gäller att bedriva professionell placeringsriskhantering och förespråkar ökad effektivitet och transparens samt bättre konkurrensförutsättningar i branschen. Ett arbetspensionsförsäkringsbolag ska fullgöra sin uppgift så effektivt som möjligt för nuvarande och framtida pensionstagare.