Varma - Årsredovisning 2012

Varmas ekonomiska utveckling

Varmas totalresultat enligt gängse värden var 1 201 (-1 378) miljoner euro. Totalresultatet per kvartal varierade under räkenskapsperioden så att det första kvartalet uppvisade det bästa resultatet och det andra det svagaste. Under den senare hälften av året var resultatutvecklingen stabil.

Varmas solvens stärktes under 2012 med 1 196 miljoner euro, och verksamhetskapitalet var i slutet av räkenskapsperioden 7 716 (6 520) miljoner euro. Bolaget har den högsta solvensgraden (verksamhetskapitalet i förhållande till ansvarsskulden) i hela arbetspensionsbranschen, 28,0 (24,8) procent. Verksamhetskapitalet var 2,4 (2,5) gånger högre än solvensgränsen, dvs. låg på en stark nivå. Solvensgränsen justeras enligt placeringarnas riskfylldhet. Varma har som strategiskt mål att stärka solvensen via en stabil avkastning och en effektiv verksamhet.

Varma2012_graafit_SWE_21.jpg

Varma2012_graafit_SWE_22.jpg

Den andel av utjämningsavsättningen som ingår i verksamhetskapitalet och som avses i den temporära lagstiftningen, som gällde fram till slutet av 2012, var 1 147 (1 096) miljoner euro. Exklusive den andel av utjämningsavsättningen som jämställs med verksamhetskapital var verksamhetskapitalet 6 569 (5 424) miljoner euro, dess förhållande till ansvarsskulden 22,9 (19,8) procent och dess förhållande till solvensgränsen 1,9 (2,0). Minimibeloppet av verksamhetskapitalet var vid årets slut 551 miljoner euro, medan det utan den temporära lagen skulle ha varit 2 250 miljoner euro. Förändringen i utjämningsbeloppet, som täcker försäkringsrörelsens risker på eget ansvar, var -12 (-38) miljoner euro, och utjämningsbeloppet utgjorde 1 108 (1 120) miljoner euro.

 

Räknat enligt den lag som trädde i kraft i början av 2013 uppgick Varmas solvenskapital 31.12.2012 till cirka 7 677 miljoner euro, vilket motsvarar 27,8 procent av ansvarsskulden enligt den nya solvensberäkningen. Solvenskapitalet i förhållande till solvensgränsen enligt den nya lagen är cirka 2,2.

Placeringsintäkterna enligt gängse värden var 2 492 (-711) miljoner euro, dvs. 7,7 (-2,1) procent på det placerade kapitalet. Den ränta som gottskrivs ansvarsskulden var 1 303 (667) miljoner euro. Placeringsresultatet för 2012 uppgick således till 1 189 (-1 378) miljoner euro. De genomsnittliga nominella intäkterna av Varmas placeringsverksamhet för de fem senaste åren var 2,5 procent per år och för de tio senaste åren 5,5 procent per år. Driftskostnaderna understeg de omkostnadsdelar som ingår i försäkringsavgifterna med 16 (27) procent, och omkostnadsöverskottet var 21 (35) miljoner euro. Försäkringsrörelsens resultat var -9 (-35) miljoner euro.

I slutet av 2012 överfördes 78 (73) miljoner euro till det fördelade tilläggsförsäkringsansvaret för att utdelas i form av kundåterbäringar. Överföringen till återbäringar utgjorde cirka 0,4 (0,4) procent av de försäkrades uppskattade lönesumma.

Den sammanlagda ArPL-lönesumman för de försäkrade i Varma var år 2012 cirka 17,7 (17,3) miljarder euro. Lönesumman beräknas ha vuxit med 1,5 procent jämfört med utfallet år 2011. Bolagets premieinkomst var 4 230 (3 977) miljoner euro, varav ArPL-försäkringarna stod för 4 041 (3 802) miljoner euro och FöPL-försäkringarna för 190 (175) miljoner euro.

Vid årets slut hade Varma 539 740 (540 340) försäkrade, dvs. 600 färre än året innan. Antalet gällande försäkringar uppgick i slutet av 2012 till 68 900 (70 040), och dessa omfattade 41 280 (41 940) företagare och 498 460 (498 400) arbetstagare.

Under 2012 tecknades 3 881 (4 026) nya ArPL-försäkringar och 5 782 (9 105) nya FöPL-försäkringar. FöPL-försäkringsvolymen ökade under 2011 på grund av en lagändring, som utvidgade definitionen på företagare så att FöPL kom att omfatta fler aktieägare och personer som arbetar i ledande ställning i ett bolag.

Sammanlagt inlämnades 1 476 812 (1 267 563) inkomst- och anställningsanmälningar, av vilka 90 (88) procent inkom via olika elektroniska kanaler.

Varma iakttar principerna om god försäkringssed. Affärstransaktionerna med försäkringstagarna genomförs på marknadsvillkor. Särskild uppmärksamhet fästs vid affärstransaktioner som gäller finansiering av försäkringstagarens verksamhet, fastighetsaffärer och andra affärer samt hyreskontrakt. I Varma genomförs affärstransaktioner i anslutning till arbetspensionsförsäkring eller placeringsverksamhet på självständig basis. Varma ser till att förmånerna i det gamla försäkringsbeståndet inte äventyras när nya tillgångar anskaffas i samband med kundöverföringarna.

Varma betjänar försäkringstagarna förutom genom egen kundkontaktverksamhet även via If Skadeförsäkring Ab:s och Nordeakoncernens distributionsnät.

År 2012 utbetalades pensioner för sammanlagt 4 500 (4 194) miljoner euro. Antalet pensionstagare ökade, och vid årets slut betalade Varma ut ArPL- och FöPL-pensioner till cirka 331 383 (330 038) personer.

Under årets lopp fattades 24 179 (26 644) nya pensionsbeslut. De nya pensionsbesluten var 9,3 procent och alla pensionsbeslut sammantaget 7,5 procent färre till antalet jämfört med 2011. Antalet ålderspensionsbeslut var 11 515 (11 739). Därtill fattades 5 888 (6 466) beslut om invalidpension. Antalet pensionsbeslut minskade huvudsakligen i fråga om deltidspensioner, arbetslöshetspensioner och invalidpensioner.

Antalet deltidspensionsbeslut, 901 (1 561), minskade till följd av att åldersgränsen för deltidspension höjdes. Inga nya personer fick rätt till arbetslöshetspension under 2012 med anledning av en lagändring. Antalet beslut om fortsatt tidsbunden pension var 5 736 (5 500) och antalet övriga beslut var 14 186 (16 331). Dessa inbegriper bland annat beslut som fattas på grund av ändringar i rätten till pension.

Totalt 69 procent av alla kunder som kontaktade pensionstjänsterna gjorde det via nätet.

Arbetspensionsrehabilitering är ett alternativ till invalidpension, och i Varma ökade rehabiliteringsvolymen fortsättningsvis. Rehabiliteringsverksamheten har gett goda resultat; närmare tre fjärdedelar av alla rehabiliteringsklienter vid Varma fortsatte i arbetslivet efter rehabiliteringen. Varma har varit en föregångare inom arbetspensionsrehabilitering i många år. Under 2012 hjälpte Varma sina företagskunder i hanteringen av personrisker genom kundspecifik samordning av tjänster i anslutning till arbetshälsa, rehabilitering och pensionslösningar, detta för att hjälpa företagen att minska pensionskostnaderna och förlänga arbetskarriärerna. Varma deltog också i finansieringen av kundernas arbetshälsoprojekt i enlighet med gemensamt överenskomna skriftliga planer och avtal, som ofta sträcker sig flera år framåt i tiden.

31.12.201231.12.2011Förändring
Antal försäkrade
ArPL 1) 498 460498 40060
FöPL41 28041 940-660
Sammanlagt539 740540 340-600
1)omfattas av en registrerad APL-5 5456 310-765
tilläggspensionsförsäkring
Antal försäkringar
ArPL27 62028 080-460
Antal pensionstagare
Deltidspension3 9864 848-862
Familjepension51 48751 773-286
Invalidpension36 19538 787-2 592
Arbetslöshetspension4083 501-3 093
Ålderspension223 999215 8638 136
Förtida ålderspension15 30815 26642
Sammanlagt 2)331 383330 0381 345
2)FöPL-pensionstagare28 96929 065-96
APL/FöPL-tilläggspensionstagare41 43241 124308

 

Den elektroniska kommunikationen har ökat avsevärt i Varmas kundtjänst. Varmas pensionstagare kan nu själva ändra sina adresser och kontonummer genom att logga in i webbtjänsten med sina bankkoder. I Varmas webbtjänster kan kunderna få en färsk uppskattning av sin ålders- och deltidspension vid olika pensioneringstidpunkter.

 

År 2012 sände Varma 574 149 (722 000) pensionsutdrag till sina försäkrade. I utdraget anges uppgifterna om de inkomster som påverkar pensionen samt beloppet för den arbetspension som har tjänats in fram till slutet av föregående år. Arbetspensionsutdraget fås också i elektronisk form via Varmas webbtjänst. Från och med 2013 postas pensionsutdragen till de försäkrade vart tredje år. Var och en kan kontrollera sitt utdrag i webbtjänsten varje år.