Varma - Årsredovisning 2012

Affärsverksamhetsrisker

Varmas affärsverksamhetsrisker inkluderar:

  • risker som hänför sig till arbetspensionssystemet,
  • placeringsrisker,
  • försäkringsrisker,
  • risker i anslutning till kundkretsens utveckling,
  • operativa risker.

Bolagets huvudsakliga funktioner utgörs av dess pensionstjänster, försäkringstjänster, kundtjänster och placeringsfunktion med tillhörande stödfunktioner. De väsentliga riskerna hänför sig till placeringsverksamheten, informationsbehandlingen, pensionssystemets nätverksbaserade verksamhetsmodell, möjligheten att anpassa styrningssystemet och verksamhetsmodellerna efter snabba förändringar i det ekonomiska läget samt en effektiv tillämpning av ändringar i lagstiftningen.

Andra betydande risker är kostnadsrisker som beror på arbetspensionssystemets struktur, risker som är förknippade med projekt-, teknikvals- och ibruktagningsfasen av nya projekt, avtals- och motpartsrisker samt risker kring partnernätverkets funktion och ekonomiska framgång.

Ur verksamhetssynvinkel är det avgörande att pensions- och försäkringsärenden sköts i rätt tid och korrekt.

De mest betydande riskerna ekonomiskt sett är placeringsriskerna och riskerna i anslutning till solvensen.

Andra relevanta risker hänför sig till ledningsinformationen och bolagets anseende, funktionsbrister och/eller användningsfel i anslutning till datasystemen, felaktig hantering av uppgifter, felaktig tolkning av författningar, felaktig hantering av placeringar, bolagets fysiska verksamhetsmiljö, effektiviteten inom resursanvändningen samt störningar i det europeiska betalningssystemet.

Inom pensionssystemet finns också risker i anslutning till systemets struktur och funktion samt samhällsekonomins utveckling. Dessa behandlas närmare i punkten Övriga risker.

Varma har ett enda kontor, ett enda verksamhetsområde (Finland), en enkel koncernstruktur, lagreglerade produkter, en liten personal i förhållande till omsättningen samt ett litet antal transaktioner i förhållande till placeringsvolymen. Hos Varma analyseras riskerna enligt både nedifrån uppåt- och uppifrån nedåt-principen för att garantera att bolagets risker blir beaktade till fullo ur olika aspekter.