Varma - Årsredovisning 2012

Försäkringsrisker

Riskerna inom pensionsförsäkringsverksamheten hänför sig till

  • hanteringen av den komplicerade datasystemshelhet som upprätthåller serviceproduktionen,
  • funktionssäkerheten hos de centraliserade registren inom branschen och utlokaliserade tjänster samt
  • eventuella fel i pensionshandläggningen, utbetalningen av pensioner eller beräkningen eller debiteringen av försäkringsavgifter.

I och med att allt fler tjänster erbjuds över nätet försvåras serviceproduktionen av funktionsstörningar i såväl den interna som den samhälleliga infrastrukturen.

Arbetspensionssystemet är för ArPL:s del delvis fonderande. Av de årligen utbetalade pensionerna utgörs i medeltal cirka en femtedel av fonderade medel och resten av en utjämningsdel, som finansieras med de försäkringsavgifter som flyter in varje år. För de fonderade delarna av pensionen ansvarar de enskilda pensionsanstalterna och för utjämningsdelarna ansvarar pensionsanstalterna solidariskt.

Som buffert för den försäkringsrörelse för vilken pensionsanstalterna ansvarar solidariskt fungerar utjämningsavsättningen som ingår i ansvarsskulden. Utjämningsavsättningen inom hela arbetspensionssystemet uppskattas till sin storlek motsvara nästan ett års utgifter för utjämningsavsättningen. Utjämningssystemet eliminerar de inverkningar som är en följd av att de olika pensionsanstalternas aktiva bestånd utvecklas olika. Detta innebär att finansieringen av pensionernas utjämningsdelar inte medför risker för den enskilda pensionsanstalten.

Grundpensionerna enligt FöPL finansieras i sin helhet enligt fördelningssystemet med de försäkringsavgifter som inflyter varje år samt statens andel. Finansieringen av dessa pensioner innebär således ingen risk för den enskilda pensionsanstalten.

Arbetspensionsskyddets nivå är förmånsbaserad och således inte direkt beroende av de fonderade pensionsmedlens avkastning. Arbetspensionsförmånerna för de försäkrade och pensionstagarna är tryggade genom ett lagstadgat solidariskt konkursansvar som omfattar alla arbetspensionsanstalter. Arbetsgivarna och arbetstagarna ansvarar solidariskt för kostnaderna för pensionsskyddet. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer varje år för arbetspensionsbolagen gemensamma beräkningsgrunder för beräkning av försäkringsavgiften och ansvarsskulden. I beräkningsgrunderna ingår bland annat de försäkringsmatematiska antaganden som används vid beräkning av ansvarsskulden, såsom dödlighetsintensiteten och invalidiseringsfrekvensen. Enligt ArPL ska beräkningsgrunderna dimensioneras på ett tryggande sätt, och om grunderna för ansvarsskulden hos alla arbetspensionsanstalter visar sig otillräckliga kan ett utjämningssystem användas för komplettering av ansvarsskulden.

Riskerna i samband med Varmas försäkringsrörelse hänger samman med att de insamlade försäkringsavgifterna och ansvarsskulden för dem ska vara tillräckliga i förhållande till de pensioner som bolaget ansvarar för. Eftersom de gemensamma beräkningsgrunderna kan ändras varje år och utjämningssystemet fungerar som en buffert mot de försäkringsrisker som gäller alla arbetspensionsanstalter, blir den enskilda pensionsanstaltens risk till denna del att man avviker från pensionssystemets medeltal.

Man bereder sig på fluktuationer i försäkringsrörelsens årliga resultat genom ett utjämningsbelopp, som har en riskteoretiskt beräknad undre och övre gräns. Varmas utjämningsbelopp enligt ArPL var i slutet av 2011 cirka 1 071 miljoner euro, vilket är cirka 6,1 procent av de försäkrades lönesumma. I ArPL-försäkringsavgiften var motsvarande riskkomponenters andel år 2012 cirka 4,0 procent av lönesumman.

I fråga om försäkringsrörelsen hänför sig den största fluktuationen till invalidpensionerna. Med avseende på invalidpensioner och arbetslöshetspensioner motsvarar Varmas utjämningsbelopp den fonderade pensionsutgiften för över tre år.

Ansvarsskulden beräknas på individ- och försäkringsnivå i en årsavräkning som görs på våren efter redovisningsåret, sedan arbetsgivarna skickat in förvärvsuppgifterna. Pensionsskyddscentralen gör den årliga utredningen av fördelningssystemet först på hösten efter årsredovisningsåret, då även de övriga andelarna av ansvarsskulden kan beräknas. I bokslutet uträknas ansvarsskulden enligt överslagsformler.

Ansvarsskuldens struktur enligt Varmas årsavräkning var 31.12.2011 följande:

mn €%
ArPL-basförsäkring
Premieansvar
Ansvar för framtida ålderspensioner14 11048,6
Ansvar för framtida invalidpensioner4061,4
Ofördelat tilläggsförsäkringsansvar1 5565,4
Fördelat tillförsäkringsansvar740,3
Aktieavkastningsbundet tilläggsförsäkringsansvar-181-0,6
Premieansvar sammanlagt15 96455,0
Ersättningsansvar
Ansvar för löpande ålderspensioner6 88923,7
Ansvar för löpande invalidpensioner1 5825,5
Ansvar för löpande arbetslöshetspensioner150,1
Utjämningsavsättning2 90310,0
Utjämningsansvar1 0713,7
Ersättningsansvar sammanlagt12 45942,9
ArPL-basförsäkring sammanlagt28 42498,0
Tilläggspensionsförsäkring enligt APL sammanlagt5722,0
FöPL-basförsäkring sammanlagt180,1
Tilläggspensionsförsäkring enligt FöPL sammanlagt30,0
Ansvarsskuld sammanlagt29 017100,0
% av
löne-
mn €summan
ArPL-utjämningsansvar 31.12.2011
Ålderpensionsrörelse370,2
Invalidpensionsrörelse8064,6
Arbetslöshetspensionsrörelse480,3
Avgitsförluströrelse1801,0
Sammanlagt1 0716,1
Nedre gräns för utjämningsansvaret262
Övre gräns för utjämningsansvaret1 321

Varken åldersstrukturen för de hos Varma försäkrade arbetstagarna eller strukturen i arbetsgivarnas storleks- eller branschfördelning avviker signifikant från genomsnittet för arbetspensionsanstalterna, och bolagets utjämningsbelopp ligger något över medeltalet. Varma är därmed inte utsatt för någon risk på grund av avvikande försäkringsbestånd.

Vid riskhanteringen av försäkringsrörelsen används försäkringstekniska analyser. För hanteringen av försäkringsrörelsens risker används försäkringstekniska analyser, bland annat riskmåttanalys (dödlighetsintensitet, invaliditetsintensitet), boksluts- och rörelseresultatanalyser (försäkringsteknik, ansvarsfördelning) samt bland annat statistikföring av avgiftsförlusten och invalidpensionsutgiften. När bokslutet upprättas kan särskilt uppskattningen av de försäkrades lönesumma avvika från den slutliga uppgiften. Detta återverkar på bolagets premieinkomst och på ansvarsskuldens storlek, men bolagets resultat påverkas knappast alls.

Inför de risker som ingår i ansvarsskuldens täckning, dvs. främst placeringsriskerna, beredde man sig fram till 31.12.2012 genom ett verksamhetskapital, vars belopp följdes upp i förhållande till ansvarsskulden och de gränser som räknats fram på basis av placeringsfördelningen. Verksamhetskapitalet var alltså ett sätt att bereda sig på sådana år då avkastningen på de medel som utgör täckning för ansvarsskulden understiger den ränta som gottskrivs ansvarsskulden.

Bestämmelserna om placeringsverksamheten och solvensen ändrades temporärt i slutet av 2008. Giltigheten av denna lag förlängdes till 31.12.2012. Fram tills dess användes således de så kallade EMU-buffertarna, som ingår i utjämningsavsättningen, tillfälligt för att stödja verksamhetskapitalet, och dessutom tillämpades ett lägre krav på verksamhetskapitalets minimibelopp.

I början av 2013 sammanslogs det tidigare verksamhetskapitalet och utjämningsbeloppet till ett så kallat solvenskapital. Med hjälp av denna nya buffert bärs både placerings- och försäkringsriskerna. Samtidigt preciserades beräkningen av solvensgränsen så att man i fortsättningen beaktar också försäkringsrisken i denna beräkning. Varmas solvenskapital var vid årsskiftet lika stort som verksamhetskapitalet enligt den temporära lagen. I och med dessa ändringar steg solvensgränsen med cirka 0,7 procentenheter.

En del av räntan som gottskrivs ansvarsskulden fastställs på basis av pensionsanstalternas utfallna aktieavkastning i efterskott. Risken i anslutning till denna andel, som motsvarar 10 procent av ansvarsskulden, bärs på arbetspensionssystemets nivå genom ett till aktieavkastningen bundet tilläggsförsäkringsansvar, som kan variera mellan -10 procent och +5 procent av ansvarsskulden. Den enskilda pensionsanstalten bär fortfarande risken med sitt verksamhetskapital till den del dess aktieavkastning avviker från genomsnittet. Vid beräkningen av denna genomsnittliga aktieavkastning begränsas de största pensionsanstalternas viktandel till 15 procent.

I tabellen nedan anges hur placeringarna och vissa andra poster indelades i solvenskategorier vid årets slut.

mn €%-andel
Penningmarknadsinstrument1 7475,0
Obligationer, skuldförbindelser12 87736,5
Fastigheter5 81716,5
Aktier12 86736,5
Diverse placeringar1 9405,5
35 249100,0