Varma - Årsredovisning 2012

Operativa risker

Med operativa risker avses

  • risken för förluster på grund av fel i verksamheten, som föranletts av antingen bolagets interna processer eller överraskande yttre händelser,
  • risker för verksamhetens kontinuitet eller
  • risker för minskat förtroende för bolaget.

Denna typ av risker hänför sig i allmänhet till processer och förfaringssätt, datasystem, oegentligheter, skador på egendom och personalens kompetens.

Bolaget strävar efter att verka så att det i övervakningssystemen inte ska finnas brister som möjliggör oavsiktliga eller avsiktliga fel eller missbruk i samband med bland annat försäkrings- eller ersättningshandläggning, placeringsverksamhet, rapportering, betalningstransaktioner, registeruppgifter, databehandling, arbetsfördelningar, samarbetspartner eller dokumentation.

De operativa riskerna kartläggs regelbundet. Betydelsen av de identifierade riskernas verkningar och sannolikheten för deras realisering bedöms separat för varje risk, och riskerna anknyts till de strategiska målen och processerna. De identifierade riskerna utformas till en riskkarta, där riskerna efter övervägande indelas i klasser beroende på hur allvarligt ett utfall hotar möjligheterna att uppnå Varmas framgångsfaktorer och de mål som styrelsen fastställt. Den övergripande analysen av riskernas effekter och fastställandet av åtgärder sker i enlighet med Varmas normala planerings- och beslutssystem. För de funktioner som är utsatta för betydande risker utarbetas enligt linjeledningens prövning en kontinuitetsplan.