Varma - Årsredovisning 2012

Styrelsens utskott

Varmas styrelse har inom sig utsett ett ersättnings- och nomineringsutskott och ett revisionsutskott i enlighet med bolagsordningen. Dessutom sammanträder styrelsens presidium och verkställande direktör vid behov för att bereda ärenden som ska behandlas av styrelsen; presidiet består av styrelsens ordförande och vice ordförande.

Revisionsutskottet

Till revisionsutskottets centrala uppgifter hör att övervaka den interna kontrollen, riskhanteringen, den ekonomiska rapporteringen och den övriga rapporteringen inom Varma samt att följa upp revisorernas och den interna revisionens arbete och observationer. Revisionsutskottet har inte självständig beslutanderätt. Utskottet rapporterar om sina åtgärder och iakttagelser till styrelsen.

Till revisionsutskottet hörde år 2012 Sakari Tamminen (ordförande) samt Mikko Mäenpää, Karsten Slotte och Kai Telanne.

År 2012 sammanträdde revisionsutskottet två gånger. Deltagandegraden i mötena var 100 %.

Av utskottsledamöterna hör Sakari Tamminen, Karsten Slotte och Kai Telanne till den operativa ledningen i ett av Varmas kundföretag på det sätt som avses i koden om bolagsstyrning (rekommendation nr 15).

Ersättnings- och nomineringsutskottet

Ersättnings- och nomineringsutskottet bereder Varmas belönings- och incitamentsystem samt villkoren för ledningens uppdrags- och arbetsavtal. Utskottets förslag läggs fram för beslut i styrelsen.

År 2012 bestod ersättnings- och nomineringsutskottet av Sakari Tamminen (ordförande) samt Ole Johansson och Mikko Mäenpää. År 2012 sammanträdde utskottet sju gånger (deltagandegrad 85,7 %).

Av utskottsledamöterna hör Sakari Tamminen till den operativa ledningen i ett av Varmas kundföretag på det sätt som avses i koden om bolagsstyrning (rekommendation nr 15).