Varma - Årsredovisning 2012

Verkställande direktören

Verkställande direktören sköter Varmas förvaltning enligt styrelsens föreskrifter och anvisningar. Vidare ansvarar verkställande direktören för att bolagets bokföring är lagenlig och att dess kapitalförvaltning har organiserats på ett tillförlitligt sätt.

Verkställande direktören har i uppgift att främja bolagets intresse och att leda bolaget i enlighet med sunda affärsprinciper samt principerna om god förvaltning och riskhantering. Verkställande direktören representerar Varma i sådana ärenden som enligt lag hör till hans eller hennes uppgifter.

Verkställande direktör vid Varma är Matti Vuoria, f. 1951 (vicehäradshövding, kandidat i humanistiska vetenskaper; verkställande direktör vid Varma sedan 2004; vice styrelseordförande i Sampo Abp och Wärtsilä Oyj Abp, styrelseledamot i Stora Enso Abp och Finansbranschens Centralförbund, 1:a vice ordförande i Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf samt styrelseordförande i Värdepappersmarknadsföreningen).

Ställföreträdare för verkställande direktören fram till 31.12.2012 var Hannu Tarvonen, direktör med ansvar för Varmas kundkontakter sedan 31.8.2012.

Verkställande direktören stöds i sitt arbete av Varmas ledningsgrupp, som utöver VD:n består av nio representanter för ledningen och två representanter för personalen. Ledningsgruppens uppgift är att styra och utveckla Varmas verksamhet så att bolaget uppnår de strategiska målen som styrelsen godkänt.

Placeringskommittén behandlar centrala placeringsärenden i vilka beslut fattas av verkställande direktören. Kommittén består av verkställande direktören och de direktörer som ansvarar för placeringsverksamheten. Placeringskommittén bereder placeringsförslag för styrelsen samt fattar beslut i sådana ärenden i vilka den enligt den av styrelsen årligen fastställda placeringsplanen har beslutanderätt, såvida uppgifterna inte delegerats till en lägre nivå inom organisationen. Därtill följer kommittén upp placeringsriskerna.

Styrelsen fattar beslut om lönerna och löneförmånerna för verkställande direktören, dennes ställföreträdare och de av styrelsen utnämnda övriga direktörerna. Dessa uppgifter presenteras i årsredovisningen under rubriken Utredning över löner och arvoden.