Varma - Årsredovisning 2012

Utredning över löner och arvoden

Denna utredning grundar sig på den finska koden för bolagsstyrning, som Varma iakttar i den del den är tillämplig på arbetspensionsförsäkringsbolagens verksamhet. Utredningen beskriver situationen 31.12.2012. Utredningen finns att läsa på Varmas webbplats.