Varma - Årsredovisning 2012

Beslutsordning och belöningsprinciper

Beslutsordning

Varmas styrelse beslutar årligen om principerna för resultatbaserad belöning, maximibeloppen för denna och de personkretsar som omfattas av resultatbelöningen. Styrelsen beslutar också om belöningen av verkställande direktören och, i enlighet med den s.k. farfarsprincipen, på förslag av verkställande direktören om belöningen av direktörerna i ledningsgruppen.

Ersättnings- och nomineringsutskottets sammansättning och befogenheter

De belöningsärenden som ankommer på styrelsen bereds av ersättnings- och nomineringsutskottet, som tillsätts av styrelsen. I utskottet satt år 2012 styrelsens ordförande Sakari Tamminen och vice ordförandena Ole Johansson och Mikko Mäenpää. Alla beslut om belöning fattas av styrelsen.

Innehållet i de resultatbaserade belöningssystemen

Varma tillämpar tre resultatbaserade belöningssystem (se närmare nedan):

  • ett långsiktigt incitamentsystem,
  • ett separat system för placeringsfunktionen och
  • ett årsbonussystem.

Vid resultatbaserad belöning tillämpas följande centrala principer:

  • Systemen stöder Varmas målsättningar på lång sikt, vilka inkluderar bl.a. solvens, placeringsavkastning och kostnadseffektivitet.
  • Belöningen ska vara planerad på ett sätt som förhindrar osund risktagning; följaktligen har systemet bland annat på förhand fastställda maximibelopp för resultatpremierna och ett force majeure-villkor, som ger styrelsen rätt att avbryta systemen mitt under perioden om bolagets ekonomiska ställning är äventyrad (se närmare under punkten Grunder för resultatmätning och riskvägning).
  • Beslut om utbetalningen av de systembaserade resultatpremierna fattas av styrelsen årligen efter incitamentperiodens slut.
  • Resultatbelöningens andel av den totala belöningen ska öka i takt med att den anställdas ansvar och förmåga att påverka andra anställdas arbetsresultat och bolagets framgång ökar.
  • Vid beslut om belöning beaktas också om den anställda i fråga har iakttagit verksamhetsnormerna. Resultatpremie utbetalas inte och återkrävs som ogrundad förmån, om det framgår att personen i fråga har förfarit i strid mot Varmas interna anvisningar eller etiska principer, lagstiftningen eller föreskrifter eller anvisningar som utfärdats av myndigheter.
  • Beslut om premier ska alltid fattas i enlighet med den s.k. farfarsprincipen.

Långsiktigt incitamentsystem

Syftet med det långsiktiga incitamentsystemet är att binda nyckelpersonerna vid Varma och bolagets mål. Därför fastställs resultatpremierna utifrån gemensamma intjäningskriterier på bolagsnivå. Uppnåendet av de mål som ställts för intjäningskriterierna bestämmer lineärt hur stor del av incitamentets maximibelopp som utdelas.

Varmas långsiktiga incitamentsystem bygger på tre kalenderår långa incitamentperioder. Styrelsen fastställer i början av varje incitamentperiod vilka personer som omfattas av systemet och deras maximipremier samt belöningskriterierna och mätarna på dessa.

Den första incitamentperioden sträcker sig över åren 2010–2012 (37 anställda), den andra över åren 2011–2013 (37 anställda) och den tredje över åren 2012–2014 (högst 40 anställda). Maximipremierna i det långsiktiga incitamentsystemet motsvarar den anställdas lön för två, tre eller fyra månader. Intjäningskriterierna under incitamentperioderna 2010–2012, 2011–2013 och 2012–2014 bygger på solvens, kundresultat och kostnadskontroll.

Nyckelpersonerna i placeringsfunktionen omfattas inte av det långsiktiga incitamentsystemet.

Separat system för placeringsfunktionen

Med det separata systemet för placeringsfunktionen, som fastställs av styrelsen, eftersträvas mervärde som uppkommer om avkastningen på Varmas placeringar och bolagets solvens på lång sikt utvecklas bättre än i en referensgrupp bestående av konkurrenter. I det separata systemet för 2012 ingår förutom placeringsdirektören högst 54 nyckelpersoner inom placeringsfunktionen.

De personliga maximipremierna bygger på lönen för den sista månaden av föregående kalenderår och motsvarar i systemet för 2012 högst 3–14 månaders lön.

Av premien utbetalas en andel som motsvarar högst 6 månaders månadslön en månad efter det att styrelsen har fastställt premien. Den överstigande delen utbetalas efter tre år.

Årsbonussystem

Alla anställda vid Varma omfattas av årsbonussystemet med undantag av dem som ingår i det separata systemet för placeringsfunktionen (se ovan). Det belopp som utbetalas som årsbonus fastställs utifrån hur väl de personliga mål som slagits fast i samband med utvecklingssamtal har uppnåtts samt på basis av bolagets resultat; bolagsresultatets andel är större ju mer betydande möjligheter den anställda har att påverka det. År 2012 bygger intjäningskriterierna för bolagsbonus på kundresultat, placeringsresultat och kostnadskontroll.

Grunden för maximipremien enligt årsbonussystemet bestäms enligt den berörda personens ställning och månadslön. Maximipremien för verkställande direktören och ledningsgruppsdirektörerna enligt bonussystemet för 2012 motsvarar 2,5–8 månaders lön (gäller inte placeringsdirektören, som hör till det separata systemet för placeringsfunktionen).  Därtill sänks eller höjs maximipremien i varje enskilt fall enligt en incitamentskoefficient som bygger på placeringsverksamhetens resultat och som år 2012 uppgår till högst 1,25 och minst 0,75 (dvs. + 25 % / - 25 % av maximipremien).

Belöningens samband med resultatet

Den resultatbaserade belöningen fastställs i alla system utifrån utfallet av intjäningskriterier som baserar sig på resultatmätare. Uppnåendet av de mål som ställts för intjäningskriterierna bestämmer lineärt hur stor del av maximibeloppet som utdelas.

 

Grunder för resultatmätning och riskvägning

I alla Varmas incitamentsystem grundar sig resultatmätningen på objektiva intjäningskriterier vilkas utfall kan konstateras på ett oavhängigt sätt.

Den risk som ansluter sig till belöningssystemen kontrolleras förutom med hjälp av på förhand fastställda maximipremier så, att styrelsen har förbehållit sig rätten att avbryta systemen mitt under perioden. Ett avbrott kan grunda sig på styrelsens bedömning att Varmas ekonomiska ställning är allvarligt hotad på grund av en bolagsintern eller en extern orsak.

Överdriven risktagning förebyggs också med hjälp av den av styrelsen fastställda maximirisknivån för placeringar.