Varma - Årsredovisning 2012

Verkställande direktörens och ledningsgruppsdirektörernas belöningssystem

Belöning av verkställande direktören samt dennes övriga förmåner

Styrelsen utnämner verkställande direktören samt beslutar om villkoren för dennes anställningsförhållande.

Verkställande direktör Matti Vuorias löne- och naturaförmåner uppgick 2012 till sammanlagt 757 517,10 euro, varav 219 409,20 euro är resultatpremier för 2011.

Verkställande direktörens årsbonus fastställs som en utfallsprocent av de resultatmål som uppställts av styrelsen. Maximibonusen som styrelsen fastställde för Vuoria för 2011 motsvarade hans månadslön för 9 månader. Av detta utbetalades en andel enligt utfallsprocenten 2012.

Verkställande direktören omfattas av det i avsnittet Beslutsordning och belöningsprinciper ovan beskrivna långsiktiga incitamentsystemet, vars maximipremie motsvarar månadslönen för 4 månader under både incitamentperioden 2010–2012 och incitamentperioden 2011–2013. I årsbonussystemet är maximipremien för verkställande direktören för 2012 högst lika stor som månadslönen för 10 månader med beaktande av den incitamentskoefficient som bygger på placeringsfunktionens resultat. Eventuell årsbonus för 2012 kommer att utbetalas 2013 och eventuella premier för det långsiktiga incitamentsystemet under 2013 och 2014.

Verkställande direktör Vuoria kommer enligt överenskommelse att fortsätta på sin post till slutet av 2013 och avgår med ålderspension då han fyller 63 år i mars 2014. Pensionsförmånen enligt den tilläggspensionsförsäkring som tecknats för verkställande direktören är 60 procent av den pensionsgrundande lönen för tilläggspensionen. Den grundar sig på inkomsterna från de två mellersta av de fyra senaste åren. Verkställande direktören intjänar ingen tilläggspension enligt tilläggspensionsförsäkringen efter att han fyllt 60 år.

Verkställande direktörens uppsägningstid är sex månader. Utöver detta är han berättigad till en avgångsersättning som motsvarar sex månaders lön.

Belöning av direktörerna i ledningsgruppen samt deras övriga förmåner

Styrelsen beslutar om belöningen av direktörerna i Varmas ledningsgrupp och om de övriga villkoren för deras anställningsförhållanden.

Ledningsgruppsdirektörerna omfattas av Varmas resultatpremiesystem på det sätt som anges i avsnittet Beslutsordning och belöningsprinciper.

Ledningsgruppsdirektörernas, med undantag av verkställande direktörens, löner och naturaförmåner uppgick 2012 till 2 120 005,35 euro och resultatpremieandelarna till 193 820,30 euro (för 2011), dvs. sammanlagt 2 313 825,65 euro.

Löne- och naturaförmånerna för vice verkställande direktör Hannu Tarvonen, som är ställföreträdare för verkställande direktören, uppgick 2012 till 298 702,03 euro, varav 34 279,20 euro är resultatpremier från 2011.

Vice verkställande direktör Tarvonens pensionsålder var 60 år och pensionsbeloppet 66 procent av den beräknade pensionslönen. För de övriga ledningsgruppsdirektörerna är pensionsåldern 60, 62 eller 63 år och pensionsbeloppet 60 procent. Tarvonen avgick med ålderspension 31.12.2012. Sänkningen av pensionsåldern har genomförts med en tilläggspensionsförsäkring som tecknats i livförsäkringsbolaget.

Uppsägningstiden för ställföreträdaren för verkställande direktören är sex månader. Utöver detta är ställföreträdaren berättigad till en avgångsersättning som motsvarar tre månaders lön.