Varma - Årsredovisning 2012

År 2012 i korthet

Varma stärkte sin solvens avsevärt under året och har nu den starkaste solvensen i arbetspensionsbranschen. Placeringarna gav totalt sett en bra avkastning, framför allt de inhemska aktierna.

Under 2012 övergick den ekonomiska krisen från akut läge till en lugnare fas. Centralbankernas åtgärder ökade placerarnas förtroende för marknaden, och aktiekurserna stärktes. Räntenivån var rekordlåg.

Fokus på solvensen

Varmas huvudsakliga mål var att lyckas väl i placeringsverksamheten trots det utmanande marknadsläget med betoning på aktiv riskhantering och trygga placeringar. Solvensen stärktes i jämn takt och uppgick till 7 716 (6 520) miljoner euro, dvs. 28,0 (24,8) procent av ansvarsskulden. Verksamhetskapitalet var 2,4 (2,5) gånger högre än solvensgränsen, dvs. låg på en stark nivå.

Värdet på Varmas placeringar var 34,4 (31,9) miljarder euro. Alla tillgångskategorier gav en positiv avkastning, sammanlagt 7,7 (-2,1) procent. Andelen ränteplaceringar minskade i placeringsportföljen medan andelen aktier och andra placeringar ökade. De inhemska aktierna stod för den bästa avkastningen. Varma är en betydande finländsk placerare; 12,8 miljarder euro av våra totala placeringar är allokerade i olika objekt i Finland.

Läs mera om Varmas placeringsverksamhet i avsnittet Placeringsåret 2012.

 

Effektiv verksamhet ett viktigt mål

Varma uppvisade en hög driftskostnadseffektivitet. Driftskostnaderna ökade till följd av de stora satsningar som krävdes för att förnya systemet för hanteringen av pensionsansökningar. Varma satsar på att driva verksamheten effektivt, vilket gagnar kunderna i form av kundåterbäringar. Vi reserverade 78 (73) miljoner euro för kundåterbäringar, vilket utgör cirka 0,4 (0,4) procent av de försäkrades lönesumma.

Bolagets premieinkomst var 4 230 (3 977) miljoner euro. Vid årets slut var cirka 539 700 (540 300) personer försäkrade i Varma. Pensioner utbetalades för 4 500 (4 194) miljoner euro. Antalet pensionstagare ökade, och vid årets slut betalade Varma ut pensioner till cirka 331 400 (330 000) personer.

Arbetspensionsrehabilitering är ett alternativ till invalidpension, och antalet rehabiliteringsfall ökade fortsättningsvis. Vår rehabiliteringsverksamhet har visat sig ge goda resultat; närmare tre fjärdedelar av alla som genomgått rehabilitering via Varma har fortsatt i arbetslivet efter rehabiliteringen.