Varma - Årsredovisning 2012

Nyckeltal 2012

Varma verkställer pensionsskyddet och sköter denna uppgift effektivt. En effektiv verksamhet gagnar kunderna i form av kundåterbäringar. År 2012 överfördes 78 (73) miljoner euro till det fördelade tilläggsförsäkringsansvaret för att utdelas i form av kundåterbäringar. Överföringen till återbäringar utgjorde cirka 0,4 (0,4) procent av de försäkrades uppskattade lönesumma.

Värdet på Varmas placeringar ökade under året, och avkastningen på placeringarna var 2,5 (-0,7) miljarder euro. Totalavkastningen på placeringarna var 7,7 (-2,1) procent. Varmas premieinkomst och beloppet av utbetalda pensioner ökade.

Nyckeltal, moderbolaget
20122011
Premieinkomst, mn €4 230,73 976,6
Utbetalda pensioner, mn € 1) 4 500,54 194,0
ArPL-försäkrade 31.12498 500498 400
FöPL-försäkringar41 28041 940
Pensionstagare331 400330 000
Placeringar, mn €34 406,031 852,1
Placeringsintäkter, mn €2 492,3-711,0
Avkastning på investerat kapital, %7,7-2,1
Totalresultat, mn €1 201,4-1 377,7
Omkostnadsresultat, mn €21,235,3
Driftskostnader av omkostnadsinkomsten, %8473,0
Överföring till kundåterbäringar, mn €78,073,0
% av ArPL-lönesumman0,40,4
Ansvarsskuld, mn €29 766,628 965,5
Verksamhetskapital, mn €7 716,36 520,4
Verksamhetskapital/ansvarsskuld, % 2) 28,024,8
Verksamhetskapital/solvensgräns2,42,5
Antal anställda 31.12567580
1)Före avdrag av erhållna ansvarsfördelningsersättningar
2)Relationstalet har räknats ut i % av den ansvarsskuld som används vid beräkningen av solvensgränsen