Varma - Årsredovisning 2012

Ordlista

A

Aktieavkastningsbundet tilläggsförsäkringsansvar
Arbetspensionsanstalternas gemensamma buffert som bär en del av risken till följd av växlingar i aktieavkastningen. Tilläggsförsäkringsansvaret kan variera mycket i takt med att aktiernas värde förändras. Som minst kan det minska ansvarsskulden med 10 procent och som mest öka den med 5 procent. Om storleken överstiger 5 procent av ansvarsskulden, stärks fonderingen av ålderspensionerna med den överstigande delen.
Ansvarsskuld som ska täckas
Försäkringsteknisk ansvarsskuld med tillägg för skulder till ansvarsfördelning och försäkringstagare och med avdrag för premieansvaret för företagarnas pensionsförsäkring.
ArPL-återlåning
Försäkringstagaren har rätt att återlåna en del av den ansvarsskuld som influtit för den egna ArPL-försäkringen (fond som kan återlånas), om förutsättningarna i försäkringsvillkoren uppfylls. Låneräntan noteras dagligen för olika lånetider.
Avkastningskrav på ansvarsskulden
Avkastningskravet på ansvarsskulden utgörs av den fondränta som används vid beräkningen av pensionsansvaren, avsättningskoefficienten för pensionsansvaret som fastställs av Social- och hälsovårdsministeriet samt andelen för aktieavkastningen, som fås i efterhand. Fondräntan är 3 procent. År 2012 var avsättningskoefficienten i genomsnitt cirka 0,34 procent. Från 1.1.2013 är avsättningskoefficienten 0,71 procent.

B

Beräkningsränta
Beräkningsräntan används som ränta för bl.a. försäkringsavgifter och vissa andra poster. Beräkningsräntan fastställs halvårsvis utgående från arbetspensionsanstalternas genomsnittliga solvens. År 2012 var beräkningsräntan under det första halvåret 3,75 procent och under det andra halvåret 4,0 procent. Från och med 1.1.2013 är räntan fortsättningsvis 4,0 procent.

D

Derivatinstrument
Placeringsinstrument vars värde bygger på det framtida värdet av annan underliggande egendom, som värdepapper, index, valuta, nyttigheter eller rättigheter.

F

Fördelat tilläggsförsäkringsansvar
En på de enskilda försäkringarna fördelad del av premieansvaret. Till det fördelade tilläggsförsäkringsansvaret överförs utgående från arbetspensionsbolagets solvensställning en del av placeringsverksamhetens och omkostnadsrörelsens resultat för att delas ut till kunderna i form av återbäringar. Överföringen till kundåterbäringar fördelas i proportion till pensionsansvaren och de försäkringsavgifter som influtit.
Försäkringsrörelsens resultat
I fråga om ålders-, invalid- och arbetslöshetspensioner samt avgiftsförluströrelsen skillnaden mellan försäkringsavgifterna och de utbetalda ersättningarna. Ett positivt resultat ökar utjämningsbeloppet och ett negativt minskar det.
Försäkringsteknisk ansvarsskuld
En i bokslutet införd uppskattning av bolagets framtida pensionsutgifter till den del de fonderats. Består av premieansvaret och ersättningsansvaret. Premieansvaret omfattar ansvar för framtida pensionsfall till den del pension har intjänats fram till räkenskapsperiodens slut. Med ersättningsansvar avses kapitalvärdet av fonderade delar för utbetalning av framtida pensioner för pensionsfall som redan har inträffat.

K

Kundåterbäring
Rabatt på försäkringsavgiften vars storlek bestäms enligt beräkningsgrunderna på basis av arbetspensionsförsäkringsbolagets solvens och verksamhetens effektivitet (se även fördelat tilläggsförsäkringsansvar).

L

Lagstadgade avgifter
Ingår i driftskostnaderna. Täcker Pensionsskyddscentralens, Finansinspektionens och besvärsnämndens för arbetspensionsärenden kostnader.
Likviditet
Bl.a. värdepappersmarknadens förmåga att förmedla stora transaktioner.

M

Marknadsrisk
Med marknadsrisk avses placeringsobjektens värdefluktuationer.

O

Ofördelat tilläggsförsäkringsansvar
Utgör en del av premieansvaret och inräknas i arbetspensionsbolagets verksamhetskapital, dvs. solvens. Till det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret överförs återstoden (se fördelat tilläggsförsäkringsansvar) av placeringsverksamhetens resultat och omkostnadsresultatet, och det fungerar som buffert i händelse av växlingar i placeringarnas värde.
Omkostnadsinkomst
Inkluderar den omkostnadsdel som ingår i försäkringsavgiften och av invalidpensionsdelen som ingår i försäkringsavgiften den andel som är reserverad för kostnader för pensionsavgöranden. Med omkostnadsinkomsten täcker man arbetspensionsbolagets totala driftskostnader med undantag av kostnader för administration av verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan, kostnader för skötseln av placeringsverksamheten samt lagstadgade avgifter.
Omkostnadsresultat
Omkostnadsresultatet anger hur stor del av omkostnadsinkomsten som inte gått åt till bolagets driftskostnader. Driftskostnaderna i förhållande till försäkringsavgiftens omkostnadsdel visar bolagets effektivitet: ju lägre talet är, desto effektivare är verksamheten.

P

Pensionsutdraget
Ett sammandrag av arbetshistorian av vilket framgår arbetsinkomster från anställningar inom den privata sektorn och företagarverksamhet, socialförmåner som inverkar på pensionen och uppgifter om den arbetspension som tjänats in fram till slutet av föregående år. Arbetspensionsbolagens privatkunder fick utdraget för första gången år 2008. Utdraget sänds ut en gång om året, och det lönar sig att kontrollera det, eftersom felaktiga eller bristfälliga uppgifter kan minska den framtida pensionen. Från och med 2013 sänds utdraget vart tredje år. Personer som fyllt 60 år får fortsättningsvis utdraget en gång om året.
Placeringsverksamhetens resultat
Placeringsverksamhetens resultat till gängse värde fås när man från nettointäkterna av placeringsverksamheten och förändringen i värderingsdifferenserna drar av avkastningskravet på ansvarsskulden.

S

Solvenskapital
Från början av 2013 mäts arbetspensionsbolagens solvens med hjälp av ett solvenskapital, som utöver verksamhetskapitalet även innefattar utjämningsbeloppet. Samtidigt revideras också solvenskraven.
Solvenskrav
Solvenskraven, dvs. kraven på verksamhetskapitalet, baserar sig på riskbenägenheten i de placeringar som utgör täckning för ansvarsskulden. Ställs i relation till beloppet för ansvarsskulden. Verksamhetskapitalets minimi- och maximibelopp fastställs på basis av solvensgränsen. Minimibeloppet är två tredjedelar av solvensgränsen och maximibeloppet är solvensgränsen multiplicerad med fyra. Under åren 2008-2010 är verksamhetskapitalets minimibelopp för arbetspensionsbolag 2 procent och för pensionsstiftelser och -kassor 1 procent av ansvarsskulden.

T

Täckning för ansvarsskulden
Täckningen för ansvarsskulden består i huvudsak av placeringar värderade till gängse värde för vilka det fastställts vissa begränsningar i syfte att begränsa risken. De hänför sig bl.a. till likviditets-, valuta- och motpartsrisker samt riskkoncentrationeri allmänhet.

U

Utjämningsavsättning
Arbetspensionsanstalternas gemensamma buffert som säkerställer finansieringen av gemensamt finansierade pensionsdelar även under sämre konjunkturlägen. Under åren 2008–2012 jämställs en del av utjämningsavsättningen med verksamhetskapitalet.
Utjämningsbelopp
Bolagsspecifik buffert som ingår i ersättningsansvaret och som uppkommit av riskrörelsens resultat. Med denna buffert garderar sig bolaget mot fluktuationer i försäkringsrörelsens resultat, dvs. bland annat sådana år när det beviljas fler nya pensioner än vad som uppskattats när avgiften fastställdes. Utjämningsbeloppet fördelar sig på ålderspensions-, invalidpensions- och avgiftsförlustdelarna.

V

Value-at-Risk
Definieras som den förlust som kommer att överskridas med en given sannolikhet över en given tidsperiod.
Verksamhetskapital
Arbetspensionsbolagets nettoförmögenhet, med vilken bolaget garderar sig för växlingar i placeringarnas värde. Verksamhetskapitalet fås när man från bolagets tillgångar enligt gängse värde drar av skulderna. Verksamhetskapitalet består av eget kapital, ackumulerade bokslutsdispositioner, värderingsdifferenser och ofördelat tilläggsförsäkringsansvar. Begreppet verksamhetskapital slopas fr.o.m. 1.1.2013 (se solvenskapital).
Volatilitet
Växlingar i placeringens värde.
Värderingsdifferens
Skillnaden mellan placeringarnas gängse värde och bokföringsvärde. Ingår i arbetspensionsbolagets verksamhetskapital och i fortsättningen i solvenskapitalet (enligt den lag som trädde i kraft 1.1.2013). Förändringen i värderingsdifferenserna utgör en del av placeringsverksamhetens resultat.

Ö

Överflyttningar av försäkringar mellan bolagen
Försäkringstagaren kan flytta över sina arbetspensionsförsäkringar från ett bolag till ett annat. Avtalet ska sägas upp senast den sista mars, juni, september eller december och överförs till det nya bolaget tre månader senare. Nästa gång kan försäkringen flyttas över till ett annat bolag först sedan den varit i det nya bolaget i minst ett år.