Varma - Årsredovisning 2012

Vi tar vårt ansvar som placerare

Varmas ägarstyrningspolitik bidrar till att främja företagens samhällsansvar. Vi strävar efter att placera i företag som respekterar människovärdet, tar ansvar för samhället och arbetsförhållandena samt beaktar miljöaspekter.

Principerna gäller alla placeringstillgångar och tillämpas med beaktande av detaljer som är utmärkande för varje tillgångskategori. I direkta aktieplaceringar kan vi till exempel inrikta oss på att analysera företagens verksamhet i perspektiv av ansvarsfullhet, medan det viktigaste i fråga om fonder är hur ansvarsprinciperna beaktas i fondens placeringspolitik och placeringsprocesser.

Varmas noterade aktieplaceringar och företagslån granskas regelbundet av en utomstående aktör, närmare bestämt av svenska GES Investment Services. Granskningen utförs för att ta reda på om bolagen i sin verksamhet iakttar den lokala lagstiftningen samt internationella normer och avtal. Bland de internationella normerna kan nämnas FN:s initiativ Global Compact, ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Om ett placeringsobjekt inte uppfyller Varmas kriterier gör vi en analys av läget och väljer att antingen försöka påverka företagets verksamhet eller att realisera placeringen. I det senare fallet placerar vi medlen i ett företag inom samma bransch som tar sitt ansvar.

Varma har länge satsat på att utveckla sin placeringsverksamhet i riktning mot större ansvarsfullhet. Vi har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar och är dessutom medlem i FINSIF ry. Föreningen FINSIF grundades av en grupp finländska investerare och kapitalförvaltare i syftet att främja ansvarsfulla investeringar i Finland.