Varma - Årsredovisning 2012

Fastighetsplacering med betoning på miljöansvar

Varmas principer för hållbar utveckling syns framför allt i våra fastighetsplaceringar. Fastigheterna spelar en central roll i vårt mål att skapa ett hållbart samhälle för framtiden. I egenskap av en stor samhällsaktör förutsätter Varma både av sina samarbetspartners och sig själv att verksamheten bedrivs ansvarsfullt och att skadliga miljökonsekvenser minskas.

Inom fastighetsplacering strävar vi efter att följa principerna för hållbar utveckling utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Mål och metoder för hur dessa ska uppnås fastställs för verksamheten ur alla dessa tre ansvarsaspekter: ekonomiskt, socialt och miljöansvar.

Livscykeltänkande – en del av det ekonomiska ansvaret

Fastighetsplacering är en långsiktig verksamhet där framgång kan nås endast om besluten är förankrade i livscykeltänkande. Livscykeltänkandet hjälper oss att sätta realistiska och mätbara ekonomiska mål för fastigheternas avkastning även på längre sikt och att säkerställa inte bara ett ekologiskt hållbart byggande utan också goda placeringsintäkter bland annat genom att kontrollera underhållskostnaderna, se till att fastigheterna kan byggas om efter användningsbehov och välja rätt läge.

I våra nybyggnads- och renoveringsprojekt beaktar vi miljöaspekterna under byggnadens hela livscykel – planeringen, byggandet, användningen och den eventuella rivningen. På så sätt kan vi bedriva en ansvarsfull, långsiktig placeringsverksamhet och samtidigt minska miljökonsekvenserna.

Kärnan i livscykeltänkandet är att planera och bygga så energieffektiva fastigheter som möjligt som senare kan byggas om för att möta nya kunders behov. Även läget är viktigt med tanke på ombyggnadsmöjligheten. På så sätt kan vi möta nuvarande och kommande generationers behov.

Vi fortsätter att utveckla energieffektiviteten

År 2011 anslöt sig Varma till ett åtgärdsprogram för affärslokaler inom det nationella systemet för energieffektivitetsavtal. I programmet förbinder sig Varma till att minska energiförbrukningen i sina fastigheter med sex procent fram till 2016. Programmet strävar efter att minska både fastighetsägarens och hyresgästernas energiförbrukning. Fram till slutet av 2012 har energiförbrukningen i de fastigheter som ingår i åtgärdsprogrammet minskat med cirka tre procent.

År 2012 startade Varma tillsammans med sina samarbetspartner ett projekt för att skapa en eko- och energieffektivitetsstrategi för de olika delområdena inom fastighetsplacering. Dessutom utvecklas en modell för kontroll av det koldioxidavtryck som användningen av fastigheter lämnar. Samtidigt utvecklar vi vår interna kartläggning av miljörisker och åtaganden ‒ denna process stöds av FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, som Varma har undertecknat och som vi följer genom att vidta systematiska åtgärder.

 

Högklassiga hyresbostäder till skäligt pris

Varma äger direkt drygt 4 000 hyresbostäder och är därmed en betydande bostadsplacerare. Vi vill tillgodose den växande efterfrågan genom att erbjuda högklassiga hyresbostäder till skäligt pris. I slutet av 2012 pågick byggprojekt för 265 bostäder i huvudstadsregionen, och i början av året färdigställdes 180 nya hyresbostäder i Esbo och Träskända.

I nybyggen satsar vi särskilt på att minska miljöbelastningen genom livscykeltänkande. Vi renoverar också gamla bostadsfastigheter med respekt för deras historia och för miljön med målet att göra dem energieffektiva och trivsamma.