Varma - Årsredovisning 2012

Starkt placeringsår i osäkert ekonomiskt läge

Placeringsåret 2012 präglades av stigande aktiekurser, en exceptionellt låg räntenivå som fortsatte att dala samt åtgärder som de europeiska och amerikanska centralbankerna vidtog för att stabilisera marknaden. Läget på marknaden lugnade sig till följd av centralbankernas åtgärder och placeringsmässigt var 2012 ett bra år, även om osäkerheten om det allmänna ekonomiska läget är stor och staternas skuldsättning ökar.

Värdet av Varmas placeringar uppgick vid utgången av 2012 till 34,4 (31,9) miljarder euro och avkastningen till 7,7 (-2,1) procent. Placeringsresultatet förbättrade Varmas starka solvens ytterligare, och solvensen fungerar som en bra buffert i det osäkra ekonomiska läget.

Varma2012_graafit_SWE_8.jpg

Läget på placeringsmarknaden var mycket utmanande under hela året och överskuggades av en osäker stämning i synnerhet beträffande euroområdet. Aktiekurserna stärktes i början av året men rasade sedan brant fram till sommaren, då skuldkrisen i Europa tillspetsades och oron över världsekonomins tillväxt ökade.

Europeiska centralbanken sänkte i juli sin styrränta till en historiskt låg nivå, 0,75 procent, och offentliggjorde i augusti ett program som gör det möjligt för banken att obegränsat köpa upp skuldebrev från krisländer, förutsatt att vissa villkor uppfylls. Den amerikanska centralbanken lanserade i sin tur ett program för köp av skuldebrev som är bundna till bostadskrediter i syfte att förbättra sysselsättningen och meddelade att banken strävar efter att hålla räntorna nära noll en lång tid framöver.

Centralbankernas åtgärder ökade placerarnas benägenhet att ta risker, och under årets andra hälft steg aktiekurserna kraftigt. Avkastningen på ränteplaceringar förbättrades i sin tur av att räntenivån sjönk och riskmarginalerna för företagslån minskade.

Den positiva utvecklingen på placeringsmarknaden skiljde sig avsevärt från det realekonomiska läget. Finland och Europa sjönk in i en recession som en följd av att bruttonationalprodukten minskade under två kvartal i rad. Även tillväxtprognoserna för 2013 sänktes kraftigt. Nyheterna om omfattande uppsägningar och permitteringar duggade tätt under årets lopp i Finland. Dessutom var investeringsvolymen låg. Någon hållbar strukturell lösning på Europas och USA:s skuldproblem hittades inte under 2012.

Fokus i Varmas placeringsverksamhet låg alltjämt på aktiv riskhantering och trygga placeringar, och ett centralt mål var att upprätthålla en stark solvens i det osäkra marknadsläget. Under årets lopp minskade bolaget andelen ränteplaceringar, medan andelen aktier och andra placeringar utökades.

Tack vare den goda avkastningsutvecklingen stärktes solvensen så att den uppgick till 28,0 (24,8) procent. Varma fortsatte med den strategi om en jämn avkastningsutveckling och mångsidig spridning som bolaget har följt från början av finanskrisen. Av denna anledning återspeglades den exceptionellt starka utvecklingen på marknaden för företagslån inte fullskaligt i Varmas placeringsresultat.

Positiv resultatutveckling i alla tillgångskategorier

Totalavkastningen på Varmas placeringar var 7,7 (-2,1) procent. Aktieplaceringarna stod för den bästa avkastningen, bolagen levererade goda utdelningar och kursnivån stärktes. Även avkastningen på ränteplaceringar, fastigheter och övriga placeringar var klart positiv.

Varma2012_graafit_SWE_3.jpg

Medelavkastningen på placeringarna under fem år var 2,5 procent och medelavkastningen under tio år 5,5 procent.

Av placeringsresultatet på 7,7 procent härrörde 1,8 procentenheter från ränteplaceringar, 4,5 från aktier, 0,6 från fastigheter samt 0,8 från övriga placeringar.

Varma2012_graafit_SWE_12.jpg

I vår placeringsverksamhet fokuserade vi på att trygga en stark solvens, samtidigt som vi satsade på mångsidig spridning och omsorgsfull riskhantering. Vi hanterar placeringsrisker också med derivat, främst i säkringssyfte och för att reglera portföljens risknivå.

Varma har placeringar noterade i dollar särskilt i hedgefonder, aktier och kapitalfonder. Bolagets verksamhetspolicy går i princip ut på gardering mot huvuddelen av valutakursrisken. År 2012 hölls valutapositionen mer öppen än normalt på grund av eurokrisen. Valutaresultatet ingår i placeringsavkastningen inom de olika tillgångskategorierna.