Varma - Årsredovisning 2012

Aktieplaceringarna den starkaste tillgångskategorin

Aktieplaceringarna stod för den bästa avkastningen av alla tillgångskategorier. Deras andel av Varmas placeringstillgångar var 34 (31) procent, och avkastningen på dem uppgick till 14,5 (-13,0) procent. Aktierna består av noterade aktier (25 procent), kapitalplaceringar (7 procent) och onoterade aktieplaceringar (2 procent).

Varma2012_graafit_SWE_16.jpg

Avkastningsutvecklingen för de noterade aktierna var mycket god. Börsbolagen levererade höga utdelningar och kursnivån steg under året. Avkastningen på de noterade aktierna var 14,9 (-18,9) procent.

Aktiekurserna steg avsevärt på alla huvudmarknader. De inhemska aktierna stod för den bästa avkastningen i Varmas portfölj, 21,3 (-22,2) procent. Utvecklingen för Sampo Abp, Varmas största innehav, var speciellt stark med en avkastning på 35 procent på årsnivå.

Aktiekurserna fluktuerade kraftigt under året. I Finland och Europa sjönk kurserna från början av året fram till sommaren, men steg sedan brant mot slutet av året i och med de europeiska och amerikanska centralbankernas kraftiga stimulansåtgärder. USA uppvisade en liknande kursutveckling, även om nedgången i början av året var mer måttlig.

Med tanke på det ekonomiska läget i världen är utsikterna för aktiemarknaden utmanande. Aktiernas avkastningspotential förbättras emellertid av att räntenivån ligger nära noll. De solventa börsbolagens utdelningsintäkter är attraktiva i förhållande till räntenivån.

Andelen inhemska aktier bland Varmas noterade aktieplaceringar var i slutet av året totalt 50 procent. De europeiska aktierna stod för 22 procent, de amerikanska för 15 procent och de övriga områdenas aktier för 13 procent av Varmas aktieplaceringar. Som motvikt till den stora andelen inhemska aktier placerar Varma med stor spridning utanför Finland förutom i internationella aktier också i kapitalplaceringar, hedgefonder och företagslån.

Varma2012_graafit_SWE_15.jpg

God avkastning på kapitalplaceringar och onoterade aktier

Även kapitalplaceringarna och de onoterade aktierna uppvisade en god avkastning. Kapitalplaceringarna (private equity) gav en avkastning på 13,0 (9,6) procent och de onoterade aktierna en avkastning på 15,5 (20,7) procent.

Nästan hälften av kapitalplaceringarna har koncentrerats till USA, och resten huvudsakligen till Europa och Norden. Värdeutvecklingen var stark i alla områden. De stigande börskurserna och den positiva resultatutvecklingen i kapitalfondernas portföljbolag återspeglade sig som en god avkastning. I USA var aktiviteten på finansmarknaden och marknaden för företagsförvärv hög, vilket resulterade i rikliga kapitalåterbäringar.

De onoterade aktierna inkluderar Varmas innehav i SATO Abp och VVO-koncernen Abp, som äger bostadsfastigheter. Utvecklingen för dessa innehav var stabil tack vare en god vinstutdelning och värdestegring.

Till de onoterade aktierna hör också parallellplaceringar som gjordes tillsammans med kapitalfonder och som gav en mycket bra avkastning. Bland dessa kan nämnas Ziggo N.V., som noterades på börsen i Holland, och United Coffee, som såldes genom en företagsaffär.

Kapitalplaceringarna och de onoterade aktierna är en långsiktig tillgångskategori och har uppvisat en mycket god långsiktig avkastning.

15 största aktieinnehaven
mn €
Sampo Abp1 161
Wärtsilä Oyj Abp335
SATO Oyj278
Nokian Renkaat Oyj270
Nordea Bank AB220
Nokia Abp214
Elisa Abp154
YIT Abp148
Kemira Oyj136
Fortum Abp108
Sponda Oyj105
KONE Oyj97
Outotec Oyj93
Metso Abp93
Amer Sports Oyj93