Varma - Årsredovisning 2012

Stabil avkastning på de bästa fastighetsobjekten

Det osäkra ekonomiska läget återspeglade sig inom alla delområden på fastighetsmarknaden under 2012. Bortsett från några betydande transaktioner i början av året var det ganska tyst på marknaden. Fastighetshandelns totala volym i Finland var cirka 2,1 miljarder euro. Varma placerade i nya fastigheter till ett värde av 125 miljoner euro.

Totalavkastningen på fastighetsplaceringarna var sammanlagt 4,5 (6,4) procent.

Varma2012_graafit_SWE_17.jpg

Placerarna var i första hand intresserade av lågriskobjekt med stabila hyresinkomster som kan säljas även under dåliga marknadscykler. Finansiering fanns att få endast för de allra riskfriaste objekten. Skillnaderna mellan bra och svagare områden framgick allt tydligare, och objekt i Helsingfors centrum värdesattes allt mer.

År 2012 byggde Varma sammanlagt 450 nya hyresbostäder i huvudstadsregionen. I fråga om affärslokaler försköts tyngdpunkten från nybyggen till förbättring av enskilda affärslokaler samt underhålls- och renoveringsprojekt.

Varma sålde sammanlagt 14 fastighetsobjekt under år 2012. De sålda objekten är huvudsakligen belägna utanför huvudstadsregionen.

År 2012 gjorde Varma nedskrivningar i direktägda fastighetstillgångar på sammanlagt -33 miljoner euro. Marknadsvärdet på Varmas direktägda fastighetsbestånd var i slutet av året cirka 4,0 miljarder euro. Avkastningen på kapital bundet i direkta fastighetsplaceringar var 4,6 (5,9) procent. Portföljens värde och totalavkastning påverkades av ändringarna i gängse värden och realiseringen av fastighetsobjekt.

Varma ingick nya placeringsförbindelser i tre inhemska fastighetskapitalfonder till ett sammanlagt värde av 100 miljoner euro. Vid årets slut var värdet på fastighetsplaceringar via fonder 503 miljoner euro och avkastningen 3,1 (11,2) procent.