Varma - Årsredovisning 2012

Jämn avkastning på övriga placeringar

Sammanlagt 16 (14) procent av Varmas placeringar bestod av övriga placeringar, dvs. hedgefonder, 11 procent, inflationsbundna placeringar, 5 procent, och en tämligen liten råvaruposition. Placeringarna gav en avkastning på 6,0 (4,5) procent.

Hedgefondernas avkastning var 6,8 (3,5) procent, med andra ord klart bättre än hedgeindexen. Avkastningen utvecklades i jämn takt och fluktuerade inte nämnvärt. Placeringarna i hedgefonder är nästan helt och hållet noterade i dollar. Avkastningen minskade något på grund av förändringarna i eurokursen; med valutaförändringarna beaktade var hedgefondernas avkastning 8,1 procent.

De inflationsbundna placeringarna inkluderar inflationsbundna obligationer som emitterats av stater med god kreditvärdighet. Dessa placeringar gav en avkastning på 6,0 (10,9) procent. Avkastningen påverkades av att de reella räntorna sjönk och av att inflationen höll sig på en högre nivå än den rådande räntenivån.

Under 2012 erbjöd tillgångskategorin övriga placeringar som helhet avkastnings- och spridningsfördelar med fortsatt låg risknivå.