Varma - Årsredovisning 2012

Räntenivån fortsatte att sjunka och avkastningen på företagslån ökade

Ränteplaceringarna stod vid årets slut för 37 (41) procent av Varmas placeringsportfölj och hade ett marknadsvärde på 12,6 miljarder euro. Placeringarna bestod av statslån, olika företagsobligationer, placeringar på penningmarknaden och lånefordringar – huvudsakligen ArPL-lån.

Varma2012_graafit_SWE_13.jpg

Till följd av centralbankernas åtgärder sjönk marknadsräntan till en historiskt låg nivå 2012, vilket förbättrade ränteintäkterna. Därtill uppstod en kraftig efterfrågan på företagslån, och med snävare riskmarginaler gav dessa lån en hög avkastning.

Krisen i euroområdet förvärrades i mitten av året, men läget blev lugnare i och med Europeiska centralbankens löfte om att obegränsat köpa upp skuldebrev. De italienska och spanska räntorna sjönk men låg kvar på en hög nivå jämfört med den allmänna räntenivån. Regleringen av bankerna skärptes generellt sett bland annat genom solvenskrav och skattearrangemang, vilket skapar ett tryck på minskade balansräkningar och högre lånemarginaler gentemot företagen.

Inflationen har hållits på en högre nivå än den rådande räntenivån, vilket innebär att det i fortsättningen blir allt svårare att uppnå en positiv reell avkastning på ränteplaceringarna. Om räntenivån stiger är också risken stor att ränteavkastningen blir negativ.

Avkastningen på Varmas ränteplaceringar var 4,4 (4,2) procent. Durationen i portföljen var av försiktighetsskäl relativt kort, vilket ledde till att den totala avkastningen på ränteplaceringarna minskade något.

Varma fortsatte med sin försiktiga risktagningspolitik i fråga om statslån och koncentrerade sina placeringar på Tysklands, Nederländernas och Finlands lån. Andelen statslån bland placeringarna minskades till 12 procent, och avkastningen på dessa var 3,6 procent.

Varma2012_graafit_SWE_14.jpg

Företagens obligationer stod för den bästa avkastningen bland ränteplaceringarna, 8,1 procent. Andelen företagslån ökades under året till 16 procent.

Antalet ArPL-lån minskade

Lånefordringarna består huvudsakligen av ArPL-lån till kunder. ArPL-lånens andel av placeringarna minskade under 2012 från 9 till 7 procent, i och med att efterfrågan på nya lån minskade och gamla lån amorterades. Avkastningen var 3,2 procent.

Räntan på ArPL-lånen är bunden till den räntenivå som gäller för de europeiska staterna, och säkerheten för lånen utgörs huvudsakligen av bankgarantier.