Varma - Årsredovisning 2012

Varma är en ansvarsfull och långsiktig placerare

Vårt ekonomiska ansvar går ut på att förvalta pensionsmedlen – Varma ska se till att de anförtrodda pensionsmedlen ger en bra avkastning på lång sikt.

Med en placeringsportfölj på 34,4 miljarder euro är Varma den största privata placeraren i Finland. Vi använder placeringsmedlen till att trygga nuvarande och framtida pensioner.

Varma har ett långsiktigt ansvar för pensionsmedlen. Vi ansvarar för vår del för att pensionsmedlen är tillräckliga och pensionsfinansieringen tryggad genom att se till att placeringsverksamheten är lönsam, solvensen god och driftskostnaderna låga.

Vi placerar i finländska och internationella aktier, obligationer och andra ränteinstrument, hedgefonder, kapitalfonder och onoterade aktier, fastigheter samt råvarufonder.

Genom noggrann riskhantering säkerställer vi att inga väsentliga ekonomiska förluster uppstår om enskilda risker skulle realiseras.

Vi främjar finländskt arbete

Varma har satsat omkring 37 procent av sina placeringar, dvs. 12,8 miljarder euro, på det finländska samhället i olika former. Vi är en betydande placerare i finländska företag och bidrar därigenom till den långsiktiga utvecklingen av Finlands näringsliv. Varma kan vara en aktieplacerare i ett finländskt företag, en finansiär genom olika låneinstrument och en fastighetsägare.

Vi är väl förtrogna med de finländska bolagen. Vi är en aktiv ägare i de finländska företag som ingår i vår placeringsportfölj. Vi deltar i finländska företags bolagsstämmor, olika börsbolags nomineringsutskott och i vissa fall även i bolagens styrelsearbete. Vi träffar företagsledningen regelbundet på investerarmöten mellan bolagsstämmorna.

En betydande finländsk fastighetsplacerare

Till Varmas fastighetsplaceringar hör förutom direkta fastighetsplaceringar även inhemska och internationella fastighetsfonder. Vi erbjuder också bra hyresbostäder till ett skäligt pris speciellt i olika tillväxtcentrum.

I egenskap av fastighetsplacerare med eget kapital har vi gjort betydande fastighetsinvesteringar och understött ett flertal fastighetsprojekt. På så sätt stödjer Varma både näringslivet i Finland och arbete som utförs i Finland.

Effektiv portföljförvaltning

Varma förvaltar i regel själv sina placeringar. Vi utnyttjar fonder bland annat i samband med kapital- och hedgeplaceringar samt på utvecklingsmarknaden. Vi har nytta av vår position som storplacerare, eftersom det möjliggör låga handelskostnader och optimal service.

Vår placeringsverksamhet är effektivt organiserad: år 2012 uppgick de direkta driftskostnaderna till 0,063 (0,069 år 2011) procent av placeringarnas värde. Kostnadseffektiviteten är en stor konkurrensfördel på lång sikt.