Varma - Årsredovisning 2012

Vi placerar pensionsmedlen lönsamt och tryggt

Den styrande principen i Varmas placeringsverksamhet är att pensionsmedlen ska placeras lönsamt och tryggt. Vi strävar efter att få så bra avkastning som möjligt på våra placeringar för att trygga utbetalningen av pensioner.

Varmas placeringsverksamhet styrs av den placeringsplan som årligen fastställs av bolagets styrelse. I placeringsplanen bestäms bland annat de allmänna principerna för placeringsverksamheten, placeringarnas grundallokering, målen för placeringarnas avkastning, spridning och likviditet, beslutsbefogenheterna, styrsystemen och rapporteringen. För varje tillgångsslag fastställs ett marknadsindex, med vilket resultatet jämförs. Styrelsen följer regelbundet upp hur placeringsplanen verkställs. Placeringsplanen inkluderar också principerna för ägarpolitik, samhällsansvar och ägarstyrning.

Vi sprider våra placeringar mångsidigt mellan olika tillgångsslag

Vår ambition är att hitta många olika avkastningskällor så att placeringsportföljen ger så god avkastning som möjligt och totalrisknivån samtidigt hålls låg. Det är viktigt att sprida placeringarna mellan olika tillgångsslag, eftersom de reagerar på olika sätt i olika marknadslägen. Bred spridning garanterar att risken i något enskilt tillgångsslag eller placeringsobjekt inte blir betydande och gör det dessutom möjligt att flexibelt justera allokeringen när marknadsmiljön förändras.

Spridning inom olika tillgångsslag

Spridning är ett centralt tema även inom olika tillgångsslag. Enskilda placeringsobjekt väljs däremot på basis av portföljförvaltarens analys.

Det tryggaste tillgångsslaget är ränteplaceringar, där kreditvärdighet och likviditet är de viktigaste faktorerna. Ränteplaceringarna sprids mellan många olika emittenter och maturiteter.

Aktieplaceringarna sprids geografiskt, mellan olika branscher och enligt företagsstorlek. De noterade aktierna är det mest avkastningsinriktade och samtidigt det mest volatila tillgångsslaget i Varmas portfölj. Varma strävar efter att vid sidan av aktierna skaffa sådana placeringar som ger en liknande avkastning som aktierna men som inte belastas av lika stora fluktuationer. Exempel på denna typ av placeringar är kapitalplaceringar och hedgefonder.

De utlokaliserade placeringarna, dvs. bland annat kapitalplaceringarna och hedgefonderna, sprids i olika fondtyper och mellan olika fondförvaltare. De valda fonderna ska uppfylla även de striktaste institutionella kraven. Vi känner våra partners väl, och verksamheten bygger på mycket långa affärsrelationer.

Varma gör råvaruindexbaserade placeringar genom derivat.

Varmas direkta fastighetsplaceringar finns i Finland. Tillgångarna är utspridda såväl geografiskt som på olika lokaltyper. Cirka 56 procent av fastigheterna finns inom huvudstadsregionen. Utöver hyresbostäder innehåller portföljen alla typer av lokaler med betoning på kontors- och affärslokaler.

 

Förhållandet mellan avkastning och risk

Varma strävar efter ett så bra förhållande mellan avkastning och risk som möjligt. Pensionsplacerare väljer främst placeringsobjekt som ger en jämn avkastning på lång sikt med minimala årliga växlingar.

Vi analyserar aktivt alternativa avkastningskällor. Placeringen inleds ofta utifrån ett långvarigt planeringsarbete och med ett litet belopp, varefter placeringens andel i portföljen kan utökas. Exempel på sådana relativt nya tillgångskategorier i Varmas portfölj är råvaruplaceringar och inflationsbundna placeringar.

Likviditet

Varma har som mål att hålla en så stor del av placeringarna som möjligt i likvid form. Detta har varit till fördel bland annat då efterfrågan på ArPL-lån har ökat. Likviditetens centrala betydelse betonas i svåra marknadslägen, då bland annat aktievikten måste kunna justeras snabbt enligt marknadsförhållandena.