Varma - Årsredovisning 2012

Sakkunnig arbetspensionsservice

Pensionsbesluten slutade öka i antal 2012, och i Varma fattades färre pensionsbeslut än tidigare. Totalt utfärdades 24 180 nya pensionsbeslut under året, vilket är 9,3 procent färre än året innan. Sammanlagt 4,5 miljarder euro utbetalades i pensioner till 331 400 pensionstagare.

Ålderspensioner beviljades i något mindre omfattning än året innan. Nuläget beror på att antalet anställda och företagare som nått åldersgränsen för ålderspension, 63 år, har hållits på ungefär samma nivå bland Varmas kunder.

Varma2012_graafit_SWE_19.jpg

Av ålderspensionsbesluten utfärdades 8 procent på basis av arbete som utförts jämsides med pension. Detta visar att allt fler finländare arbetar parallellt med sin pension. De försäkrade i Varma går i ålderspension vid i genomsnitt 63,5 års ålder.

Antalet invalidpensionsbeslut uppvisade nu en klar minskning på 8,9 procent efter föregående års svaga ökning. Avslagsprocenten i fråga om nya invalidpensionsansökningar har ökat i arbetspensionsbolagen under de senaste åren. Pensionsskyddscentralen har i sina utredningar inte kunnat påvisa någon enskild orsak till ökningen. Förändringen i andelen avslag av Varmas samtliga invalidpensionsbeslut följer den allmänna utvecklingen i branschen. År 2012 fick 29,6 procent av alla som för första gången ansökte om invalidpension hos Varma avslag på sin ansökan.

Andelen ansökningar om delinvalidpension av samtliga invalidpensioner har fortsatt att öka. År 2012 inlämnades 1,5 procent fler ansökningar om delinvalidpension än året innan. Delinvalidpensionen hjälper den anställda att fortsätta i yrkeslivet: enligt uppgifter från 2011 arbetade 80,4 procent av alla delinvalidpensionstagare i Varma (ArPL-försäkring) parallellt med sin pension.

Varma2012_graafit_SWE_20.jpg

År 2012 utbetalade Varma sammanlagt 4,5 miljarder euro i pensioner, vilket är 7 procent mer än ett år tidigare. Tillväxten beror på att antalet pensionstagare fortsätter att växa i jämn takt till följd av att åldersstrukturen förändras och livslängden ökar bland befolkningen. Även pensionsbeloppen ökade.

Arbetspensionsärendena kan skötas flexibelt på nätet

Vi utvecklar våra omfattande webbtjänster utifrån kundernas behov. Vi erbjuder tjänster för såväl personer i arbetslivet som pensionssökande och pensionstagare. År 2012 gjorde vi som första arbetspensionsbolag det möjligt för kunderna att på nätet följa hur handläggningen av deras pensions- eller rehabiliteringsansökan framskrider.

Våra kunder anlitar våra webbtjänster aktivt och i allt större omfattning. År 2012 ökade användningen av webbtjänsterna med 77 procent. Framför allt möjligheten att följa handläggningen av pensionsansökan utnyttjas flitigt, ifjol av hela 18 540 sökande. Sammanlagt 4 910 pensionsansökningar, dvs. 22,1 procent av alla förstagångsansökningar, inlämnades till Varma på elektronisk väg. Vidare beräknades 100 590 pensionskalkyler på nätet. Det är 87 procent av det totala antalet kalkyler. Via våra webbtjänster, som vi utvecklar kontinuerligt, kan kunderna sköta sina ärenden både enklare och snabbare.

Med hjälp av vår nya sms-tjänst meddelar vi kunden när vi har mottagit pensionsansökan. Vi skickar också sms till våra kunder för att påminna dem om att de bör kontrollera sitt pensionsutdrag.

År 2012 skickade vi för första gången ut pensionsutdrag med uppgifter om kundernas kompletta pensionsskydd. Framöver skickar vi utdraget per post vart tredje år. Allt fler kunder har övergått till elektroniska pensionsutdrag som de kan kontrollera varje år vid önskad tidpunkt.