Varma - Årsredovisning 2012

På Varma gör vi ett gott arbete

Varmas framgång bygger på vår personal, som på ett sakkunnigt och effektivt sätt sköter kundernas arbetspensionsskydd. Vi satsar på kontinuerlig kompetensutveckling för våra medarbetare och framförhållning inför framtida kompetensbehov. Varmas strategi, som uppdaterades 2012, ger klara riktlinjer för definieringen av strategisk kompetens.

Vi utför krävande expertarbete

Varmas personal utför krävande expertarbete som på kontinuerlig basis förutsätter utveckling och nytänkande och dessutom insikter i den lagstiftning som reglerar arbetspensionssektorn. Vi utnyttjar mentorering för att föra värdefull erfarenhetsbaserad kunskap vidare från äldre till yngre och från erfarna till nya medarbetare.

Under 2012 satsade vi i synnerhet på att utveckla våra experters konsulteringsfärdigheter och kompetensen bland dem som arbetar inom telefon- och webbtjänsten, detta för att säkerställa en allt bättre kundservice. Vi använder oss av många olika slags webbutbildning för att effektivisera vår verksamhet, och vi utnyttjar självbedömning som en metod för att utveckla verksamheten och våra processer.

Bra ledarskap med sikte på god arbetshälsa

I egenskap av expert inom arbetshälsofrämjande företagsledning värnar vi också själva om våra medarbetares arbetshälsa. Vi har satt upp klara och inspirerande mål, och genom bra ledarskap och chefsarbete säkerställer vi att de uppnås. Vi satsar på kontinuerlig utveckling och utvärdering av personalens chefs- och ledarskapskompetens. Arbetshälsa är summan av en effektiv organisation, moderna verktyg och god arbetsförmåga.

Vi mäter hur nöjda medarbetarna är med i sitt arbete genom regelbundna personalenkäter, och utifrån dessa utvecklar vi aktivt vår verksamhet. Resultaten visar att Varmas medarbetare är genuint intresserade av kundarbetet och upplever att de utför ett givande och värdefullt arbete. Det interna informationsflödet har upplevts som en utmaning, och med tanke på detta har vi bland annat skapat nya diskussionsforum.

Att ha balans mellan arbetet och det övriga livet främjar arbetshälsan. Vi erbjuder vår personal möjligheter till flextid, och vi tar hänsyn till människornas livssituation.

Verksamheten har effektiverats genom systematisk personalplanering, kompetensutveckling, nya elektroniska tjänster samt utveckling av arbetet och arbetsmetoderna. Som ett led i denna utveckling har antalet anställda vid Varma minskat via pensionsavgångar från och med 2006.

Varmas personal utför ett arbete som är av stor betydelse för samhället och som påverkar många finländares liv. Våra medarbetare trivs i sitt arbete; det bevisas av alla långa anställningsförhållanden och den låga personalomsättningen hos Varma.

 

Varmas värderingar:

  • Resultat genom kundorienterat samarbete.
  • Varje medarbetare på Varma ansvarar för resultatet av sitt eget arbete och bidrar till bolagets framgång. En lönsam verksamhet främjar utvecklingen av ett effektivt och smidigt arbetspensionssystem.
  • Kundorientering innebär för Varma att vi identifierar kundernas behov och fördelar och agerar utifrån dessa.
  • Samarbete grundar sig på öppenhet och flexibilitet. Vi uppmuntrar till öppen diskussion och vi respekterar och värdesätter varandras arbete.
Personalnyckeltal
20122011
Antal anställda 31.12567580
Kvinnor/män74 %/26 %74 %/26 %
Medelålder48 år 1 mån.48 år
Medelålder för ålderspension63 år 5 mån.64 år 2 mån.
Genomsnittlig tjänstgöringstid15 år 5 mån.15 år 1 mån.
Personalomsättning nyanställning2 %2 %
Avgång6 %5 %
Sjukfrånvaro4 %4 %
Utbildningsdagar (per person)43,8
20122011201020092008
Medelantal anställda
Koncernen572588601615629
Moderbolaget572588601615629
Löner och arvoden, mn euro 1)
Koncernen37,039,536,934,334,6
Moderbolaget37,039,536,934,334,6
1)Inkluderar inte lönerna i Tieto Esy Ab, eftersom dessa siffror fogas till koncernbolaget enligt kapitalandelsmetoden.