Varma - Årsredovisning 2012

Solvensen stärktes betydligt

Varmas solvens stärktes betydligt under 2012 och ligger på en stabil nivå. Den lagändring som trädde i kraft i början av 2013 orsakade inga väsentliga ändringar i vår solvensställning.

Goda placeringsår resulterar i ett starkt verksamhetskapital, som utgör en bra buffert för svängningar på kapitalmarknaden. Under 2012 utvecklades Varmas solvens och placeringsintäkter stadigt trots det osäkra världsekonomiska läget. I slutet av 2012 var verksamhetskapitalet, som utgör ett mått på Varmas solvens, 7 716 (6 520) miljoner euro, dvs. 28,0 (24,8) procent av ansvarsskulden.

Varma2012_graafit_SWE_11.jpg

Varmas mångsidiga spridning av placeringarna och omsorgsfulla riskhantering skyddade bolagets solvens från svängningarna på marknaden. Solvensen stärktes huvudsakligen till följd av den jämna utvecklingen på placeringsmarknaden.

Verksamhetskapitalet utgör en riskbuffert för placeringsverksamheten framför allt i en osäker ekonomisk situation. Goda placeringsintäkter förutsätter alltid risktagning, och ju bättre avkastning arbetspensionsplaceringarna ger, desto mindre behöver pensionsavgiften höjas i framtiden. På lång sikt ger en procentenhet högre placeringsintäkter omkring två procentenheter lägre arbetspensionsavgift.

Stark solvens utgör en bra buffert mot fluktuationerna på marknaden

Under goda placeringsår stärker intäkterna verksamhetskapitalet, och på motsvarande sätt försvagas verksamhetskapitalet i svåra ekonomiska tider. Stark solvens gör det möjligt att eftersträva bättre intäkter genom placeringar med högre risk och bättre avkastningsförväntningar. Ju mer riskbenägna placeringarna är, desto större verksamhetskapital kräver de.

Varma2012_graafit_SWE_10.jpg

De lagstadgade kraven på verksamhetskapitalet har dimensionerats så att verksamhetskapitalet är tillräckligt stort även under ekonomiskt svåra tider. Det centralaste kravet är solvensgränsen, som bestäms enligt placeringarnas risknivå. I slutet av 2012 var Varmas solvensgräns 11,8 (9,9) procent av ansvarsskulden, och verksamhetskapitalets förhållande till solvensgränsen var 2,4 (2,5).

Solvensen inverkar också på kundåterbäringarnas storlek; i praktiken leder starkare solvens till lägre försäkringsavgifter för kunderna. Tack vare det starka verksamhetskapitalet har Varma redan under många år kunnat betala ut de konkurrenskraftigaste kundåterbäringarna i hela branschen.

Lagändring ger effektivare kontroll över placerings- och försäkringsriskerna

Hösten 2008, när finanskrisen var ett faktum, ändrade riksdagen solvensbestämmelserna för att de strama bestämmelserna inte skulle tvinga arbetspensionsbolagen att sälja ut sitt aktieinnehav i finländska börsbolag i den ofördelaktiga marknadssituationen.

Lagändringen ledde till att bolagens verksamhetskapital ökade samtidigt som solvenskraven minskade. Lagens giltighet förlängdes fram till slutet av 2012, vilket har tryggat arbetspensionsbolagens verksamhet trots fluktuationerna på placeringsmarknaden även efter finanskrisen.

I början av 2013 trädde en ny lag om arbetspensionsbolagens solvensmekanism i kraft, och syftet med denna är bland annat att effektivisera användningen av riskbuffertar. I och med den nya lagen slås det nuvarande verksamhetskapitalet och utjämningsbeloppet samman till ett solvenskapital. Samtidigt ändras beräkningen av solvensgränsen så att man förutom placeringsriskerna även beaktar försäkringsrisken. Eftersom försäkringsriskerna och placeringsriskerna tidigare har analyserats separat i arbetspensionsbolagen har också separata minimikrav gällt för garderingen mot vardera. I och med de nya reglerna bildar de tillsammans en effektivare riskbuffert.

Den nya lagstiftningen orsakar inga väsentliga ändringar i Varmas solvensställning.

Varma2012_graafit_SWE_23.jpg

De arbetsgrupper som Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte våren 2011 fortsätter sitt arbete med målet att revidera täcknings- och solvensreglerna. I praktiken kan reformen träda i kraft tidigast i början av 2016.