Varma - Årsredovisning 2012

Sakkunnig och flexibel service

Varma utvecklar kontinuerligt sin kundservice och personalens servicekompetens. Vi samarbetar intensivt med våra kundföretag för att utveckla deras arbetsmiljöledning så att arbetstagarna mår bra i sitt arbete. Vårt mål är att våra kunder har de förmånligaste arbetspensionskostnaderna i branschen.

Under 2012 skärptes konkurrensen inom arbetspensionsbranschen ytterligare, men Varma kunde trots detta bevara sin starka position på marknaden.

Lönesummorna i Finland inom den privata sektorn steg med 4 procent till cirka 59 miljarder euro år 2012. Nyheterna om samarbetsförhandlingar och uppsägningar fortsatte att dugga tätt under årets lopp, framför allt från industriföretag med global verksamhet.

Varmas kundkrets har till stor del sina rötter i den finländska basindustrin och har följaktligen berörts kraftigt av uppsägningarna. Trots den strukturella förändringen inom industrin ökade bolagets ArPL-lönesumma till 17,7 (17,3) miljarder euro.

Allt fler konkurrensutsätter sina arbetspensionsförsäkringar

Konkurrensen inom arbetspensionsbranschen har skärpts under de senaste tio åren. Den växande konkurrensen gagnar både arbetspensionssystemet och kunderna. Varma nådde i det stora hela ett gott kundöverföringsresultat; vi lyckades få nya kunder framför allt i samband med företagens omstruktureringar.

Totalt sett ökade Varmas premieinkomst, närmare bestämt till 4 230 (3 977) miljoner euro. ArPL-försäkringarna stod för 4 041 (3 802) miljoner euro och FöPL-försäkringarna för 190 (175) miljoner euro av premieinkomsten. Vid årets slut var 539 700 (540 300) personer försäkrade i Varma.

Konkurrenskraftiga kundåterbäringar

För år 2012 reserverade Varma 78 (73) miljoner euro för kundåterbäringar, vilket är 0,4 (0,4) procent av arbetsgivarnas ArPL-avgifter. Det belopp som överfördes till kundåterbäringar var större än under tidigare år, vilket beror på att verksamhetskapitalet stärktes.

Varma2012_graafit_SWE_2.jpg

 

Varma har under flera år gett sina kunder de bästa kundåterbäringarna inom branschen, och 2012 var återbäringarna alltjämt konkurrenskraftiga. Kundåterbäringarna inverkar sänkande på arbetsgivarens slutliga försäkringsavgift. Återbäringarnas storlek är beroende av verksamhetskapitalet, som är ett mått på arbetspensionsbolagets solvens, och omkostnadsresultatet, som avspeglar verksamhetens effektivitet.

Pensionskostnadshantering ger besparing

Vi erbjuder våra kundföretag effektiva tjänster inom arbetspensionsförsäkring och arbetshälsofrämjande företagsledning som hjälper våra kunder att hålla pensionskostnaderna under kontroll. Vårt mål är att våra kunder ska ha de lägsta arbetspensionskostnaderna i branschen.

Vi utvecklar vår kundservice genom att lyssna på våra kunder och kartlägga deras behov. År 2012 satsade vi speciellt på att fördjupa kundservicepersonalens kompetens och vår kunskap om kunderna, så att vi tillsammans med kunden bland annat kan identifiera trender som hotar personalens arbetsförmåga.

Kunderna har börjat anlita Varmas webbtjänster allt flitigare under de senaste åren. I dagens läge kontaktar kunderna oss hellre elektroniskt än per telefon.

Varma har särskilda kundservicerådgivare som är specialiserade på försäkrings- och pensionsskydd för företagare och småföretag. Vi erbjuder ett omfattande servicenätverk via våra samarbetsparter If, Tryg och Nordea Bank för företagar- och småföretagskunder. I slutet av 2012 köpte If Skadeförsäkringsbolag Ab upp Tryg Forsikring A/S affärsverksamhet i Finland, vilket stärker Varmas smidiga samarbete med Nordea och If.

Stora arbetsgivare betjänas liksom tidigare av en företagsspecifik servicegrupp, som ansvarar för att Varmas expertis kanaliseras till kunden.

Utanför huvudstadsregionen betjänas våra kunder av våra regionala kontaktchefer.

Antal försäkrade och försäkringar
31.12.201231.12.2011Förändring
Antal försäkrade
ArPL 1) 498 460498 40060
FöPL41 28041 940-660
Sammanlagt539 740540 340-600
1)omfattas av en registrerad APL-5 5456 310-765
tilläggspensionsförsäkring
Antal försäkringar
ArPL27 62028 080-460