Varma - Årsredovisning 2012

Vi placerar pensionsmedlen lönsamt och tryggt

Med en placeringsportfölj på 34,4 (31,9) miljarder euro är Varma den största privata placeraren i Finland. Ansvaret för pensionerna är långsiktigt. Vi strävar efter att med en kontrollerad riskprofil få så bra avkastning som möjligt på våra placeringar för att trygga utbetalningen av pensioner. Genom att värna om vår solvens ser vi till att pensionsansvaret täcks i alla situationer.

Den starka solvensen utgör en bra buffert mot fluktuationerna på marknaden

År 2012 präglades marknadsmiljön av den ekonomiska osäkerheten. I det utmanande marknadsläget satsade Varma fortsättningsvis på mångsidig spridning av placeringarna och omsorgsfull riskhantering.

Under perioder då osäkerheten ökade lades allt tydligare tonvikt på Varmas målsättning att trygga en stark solvens i alla förhållanden. Detta centrala mål uppfyllde vi med god marginal: solvensen stärktes betydligt och ligger nu på en stabil nivå. I slutet av 2012 var verksamhetskapitalet, som utgör ett mått på Varmas solvens, 7 716 (6 520) miljoner euro, dvs. 28,0 (24,8) procent av ansvarsskulden.

Vi främjar finländskt arbete

Enligt vår ägarstyrningspolitik stödjer vi finländskt arbete genom att fungera som en s.k. ankarplacerare. Vi är en aktiv och närvarande placerare i finländska företag. Vi finansierar på många olika sätt i företag som verkar i Finland, och som fastighetsplacerare satsar vi starkt på finländska objekt.