Varma - Årsredovisning 2012

Ett starkt arbetspensionssystem skapar stabilitet

Arbetspensionerna och de medel som fonderats för dessa är väl tryggade i det finländska förmånsbaserade systemet. Ett starkt arbetspensionssystem befäster förtroendet i en ekonomisk kris.

Slutet av finansåret 2012 präglades av en osäker stämning. Trots att krisen i euroområdet var inne i en lugnare fas vid årets slut är problemen fortfarande inte lösta. Under årets lopp beviljades krisländer olika former av stödfinansiering, och därtill vidtogs åtgärder för att förnya de institutioner som reglerar de ekonomiska strukturerna.

Läget på finansmarknaden lugnade sig till följd av Europeiska centralbankens och de övriga centralbankernas kraftiga penningpolitiska åtgärder. År 2012 var ett relativt bra år på placeringsmarknaden trots den osäkerhet som låg i luften. Centralbankerna har med sina åtgärder köpt tid för strukturella åtgärder i medlemsländerna. Finansmarknaden kan fortfarande reagera starkt även då enskilda ekonomiska risker realiseras. I Europa kom man överens om åtgärder ämnade att leda till en ny bankunion, detta för att förebygga och lösa strukturella problem inom banksektorn.

Även utvecklingsekonomierna, som är beroende av sin export, led av den avtagande tillväxttakten i världsekonomin. De är världsekonomins viktigaste tillväxtmotor. I Kina väntar man på att landets nya ledning ska vidta åtgärder för att blåsa mera fart i landets ekonomi. Efter det amerikanska presidentvalet kom man ett litet steg framåt i förhandlingarna om hur problemen inom den offentliga ekonomin ska lösas, men någon egentlig lösning kunde man ännu inte enas om. Den ekonomiska återhämtningen i USA fortsatte, men inte utan problem. De framåtblickande indikatorerna pekade i olika riktningar under årets gång.

Mot slutet av året blev det lättare för problemländer att få kredit, och dessutom ljusnade förväntningarna inom den tyska industrin något. Placerarna satsar dock alltjämt sina pengar på objekt som ger dem en trygg avkastning. De flesta länderna har inga stimulansåtgärder kvar att ta till, och även de starka euroländerna blir tvungna att strama åt den offentliga ekonomin. I slutet av året blev det allt mer uppenbart att krisländerna i euroområdet blir tvungna att ta till ytterligare skuldsaneringar. Tanken på nya skuldsaneringar skapar en nervös stämning på marknaden, framför allt om det innebär att också de större skuldländernas krediter kräver nya arrangemang.

Varma satsar på stark solvens

År 2012 var ett relativt bra år på placeringsmarknaden trots den osäkerhet som låg i luften, eftersom man lyckades hindra krisen från att bli djupare. Osäkerheten antas fortsätta. Varma fokuserade på att nå ett bra resultat i placeringsverksamheten trots det kärva marknadsläget. Aktiv riskhantering inom placeringsverksamheten och stark solvens är viktiga prioriteringar, och bolaget satsar också på att fortsättningsvis effektivisera sin verksamhet.

Det finländska finansieringssystemet står alltjämt på en stabil grund. Den striktare regleringen medför vissa lönsamhetsutmaningar inom banksektorn, vilket kan leda till att villkoren för kreditgivning skärps och att krediterna blir dyrare.

Finlands ekonomi kräver strukturella åtgärder

Den ekonomiska tillväxten i Finland stagnerade under 2012. Tillväxten i världsekonomin dalade, vilket återspeglade sig kraftigt i exportvolymerna. Konsumenternas förtroende försvagades, men den inhemska efterfrågan hölls på en skälig nivå. Arbetslösheten förvärrades inte i lika hög grad som tillväxten försvagades, vilket beror på att befolkningens åldersstruktur har förändrats och på att den potentiella arbetskraften inte ökar i samma takt som tidigare.

De ekonomiska möjligheterna och riskerna för Finlands del ligger i att vårt land är beroende av sin export. En stark konkurrenskraft på exportmarknaden är avgörande för en liten och öppen nations ekonomiska tillväxt och möjlighet att finansiera sin välfärd. Finland behöver nya konkurrensfördelar i takt med att näringsstrukturen förändras. Nu krävs det planer och åtgärder för att stärka tillväxtdynamiken, eftersom Finlands konkurrenskraft inom exporten har försvagats.

Finlands ekonomi står inför följande strukturella utmaningar: de offentliga utgifterna ökar kraftigt och utbudet på arbetskraft försvagas i takt med att befolkningen blir allt äldre, och dessutom håller industriverksamheten på att sina i vårt land. Den rådande krisen forcerar den ekonomiska strukturomvandlingen på ett sätt som är svårt att kontrollera. Tillväxtmöjligheterna försvagas till följd av den avtagande tillväxten inom exportefterfrågan och de sinande investeringarna samtidigt som utbudet på arbetskraft minskar.

Det är betydligt svårare att öka produktiviteten i en allt mer servicedominerad ekonomi än inom industrin, i synnerhet när det gäller produktionen av offentliga tjänster. I och med att näringsstrukturen förändras och nya högproduktiva branscher utvecklas långsamt befinner vi oss i en situation där det blir allt mer utmanande att finansiera välfärdsstatens intressen och tjänster.

Fokus måste läggas förutom på eurokrisen även på den inhemska tillväxtpolitiken. Att skapa en balanserad ekonomi på lång sikt kräver omstruktureringar. Förändringen i demografin blir allt mer påtaglig och försörjningskvoten försvagas. Hållbarhetsunderskottet inom den offentliga ekonomin måste avhjälpas. Här spelar arbetspensionssystemet en avgörande roll i och med att arbetspensionsmedlen ingår i nationens bokföring och pensionslagstiftningen återspeglar sig i utbudet på arbetskraft.

Finansieringen av pensionsskyddet håller för kommande generationer

I Finland vilar arbetspensionssystemet för den privata sektorn på en hållbar grund. Pensionssystemens hållbarhet kan bedömas med många mätare. I grund och botten är det fråga om social och ekonomisk hållbarhet, dvs. hur väl pensionerna tryggar människornas levnadsstandard och hur stadig grunden är för finansieringen av pensionsutfästelserna. Pensionssystemets administrativa effektivitet kan ses som en tredje dimension. Ett starkt arbetspensionssystem skapar stabilitet i ekonomin och samhället.

Ansvaret för pensionerna är långsiktigt. Ett hållbart pensionssystem bygger på längre arbetskarriärer, allmänhetens förtroende för pensionssystemet, rättvisa mellan generationerna samt bättre arbetshälsa bland befolkningen. Längre arbetskarriärer och fondering av pensioner håller ekonomin stabil när åldersstrukturen förändras.

 

Osäkerheten inom ekonomin fortsätter

Eurokrisen är inne i en lugnare fas, och följande steg blir att hitta en lösning på de egentliga strukturella problemen. Osäkerheten på finansmarknaden kommer sannolikt att fortsätta år 2013.

Utsikterna för Finlands ekonomi är fortfarande svaga, och de ekonomiska problemen återspeglar sig också i Varmas kundföretag. Målen att förlänga arbetskarriärerna och företagens ekonomiska förutsättningar stämmer inte alltid överens. Utbudet på arbetskraft minskar i takt med att befolkningen blir äldre. Vid sidan av avkastningen på placeringarna är sysselsättningen och utbudet på arbetskraft avgörande för finansieringen av pensionerna.

Varma har gedigen erfarenhet och kompetens inom arbetspensioner och är en eftertraktad expert när det gäller arbetsmiljöledning. I svåra tider är det mycket viktigt att förstå kundens behov. Varmas effektiva pensionsförsäkringstjänster har stor ekonomisk betydelse.