Varma - Årsredovisning 2012

Verkställande direktörens översikt

Matti_Vuoria_pdf.jpg

Det viktigaste målet för Varma år 2012 var att upprätthålla bolagets solvens i det kärva marknadsläget. I detta avseende lyckades vi väl, och vår solvens stärktes avsevärt.

Inom placeringsverksamheten satsade vi på omsorgsfull riskhantering, trygga placeringar och mångsidig spridning. Avkastningen av Varmas placeringar var god – alla placeringsslag uppvisade en positiv avkastning.

Verksamhetsmässigt utvecklades bolagets försäkringstjänster och skötseln av pensionerna i en positiv riktning. Varmas premieinkomst ökade, och företagarpensionerna står för en större andel av premieinkomsten än tidigare.

Både antalet försäkrade och antalet pensionstagare ökade under verksamhetsåret. Historiskt sett befinner vi oss på grund av den åldrande befolkningen och de stora åldersklassernas pensionsavgångar i en situation där summan av de pensioner som ska betalas ut är lika stor som summan av de inkomster som inflyter i form av pensionsavgifter. Detta gäller också Varma. Särskild uppmärksamhet måste därför fästas vid hur placeringsverksamheten kan utvecklas.

Finland är mer beroende av efterfrågan utanför Europa än de övriga EU-länderna. Vår exportindustri måste därför anpassa sig inte bara till det utmanande läget i Europa utan också till de växande utmaningarna utanför Europa.

Varma kan stöda de finländska företagen genom att fullgöra sin egen grundläggande uppgift – att sköta pensionsskyddet och verkställa pensionssystemet – så effektivt som möjligt. Vi kan hjälpa våra kundföretag och deras anställda att nå framgång genom vårt arbete för att främja arbetsmiljöledning och rehabilitering och för att stärka förutsättningarna för längre arbetskarriärer. Vårt mål är att våra kunder ska ha de lägsta arbetspensionskostnaderna i branschen.

Jag vill framföra ett varmt tack till Varmas kunder, försäkringstagare och försäkrade samt vår personal för ett gott arbete år 2012.

nimmari_2.jpg

Matti Vuoria
Verkställande direktör